הגשת פרויקט גמר-הנחיות וטפסים להורדה

     תנאים להגשת פרויקט גמר 

     סטודנט אשר יעמוד בתנאים הבאים יוכל להגיש פרויקט גמר :

 1. הצעת הפרויקט שהגיש הסטודנט מאושרת ובתוקף (ההצעה תקפה לשנה מיום אישורה)
 2. הסטודנט עבר בהצלחה בחינה ממלכתית אחת לפחות.
 3. הסטודנט אינו חייב ספר/ים לספריית המכללה ו/או חייב שכר לימוד.

     הנחיות להגשת פרויקט הגמר

* דוגמא כללית למבנה פרויקט גמר  – להורדת קובץ PDF, להורדת קובץ WORD

*  הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט גמר – להורדת קובץ PDF 

    א. בסיום הכנת פרויקט הגמר יש ליצור קובץ Pdf  לפי הסדר הבא:

 1.  כריכה קובץ PDF – על גבי הכריכה יש להדפיס את נושא הפרויקט , שם הסטודנט ,שם המנחה ותאריך ההגשה.
 2. עמוד ראשון – יש לצרף טופס "דף חתימות"  חתום ע"י הסטודנט, המנחה ומרכז המגמה. 
 3. עמוד שני – יש לצרף טופס  "הצהרת סטודנט".
 4. עמוד שלישייש לצרף הצעת פרויקט תקפה וחתומה ע"י מדור פרויקטים.
 5. מעמוד רביעי ואילך יצורף ספר הפרויקט המלא.
 6. במגמת הנדסה אזרחית בלבד יש לצרף לקובץ הפרויקט גם "טופס רשימת תיוג" .

   ב. יש לשלוח את קובץ פרויקט הגמר החתום למדור פרויקטים למייל : projects.tcb@gmail.com 

   ג. עם שליחת קובץ פרויקט הגמר יש למלא בנפרד גם "טופס טיולים" (בקשה לאישור הגשת פרויקט גמר)

     * בסיום מילוי טופס טיולים הטופס נשלח אוטומטית למדור פרויקטים. 

   ד. לאחר בדיקה ואישור מדור פרויקטים , ספריית המכללה ומדור חשבונות סטודנטים יישלח לסטודנט אישור מסירת פרויקט ,
       תוך עד 10 ימי עבודה.

     טפסים והנחיות לביצוע התמחות מעשית (סטאז')

 1. הנחיות כלליות לביצוע התמחות מעשית (סטאז) – להורדת קובץ PDF 
 2. טופס להצעת פרויקט – התמחות מעשית (סטאז') – להורדת קובץ PDF, להורדת קובץ WORD
 3. טופס הערכת המנחה לביצוע סטאז' – להורדת קובץ PDF