תמצית נהלי שכ"ל תש"ף

תמצית נהלי שכר לימוד תש"ף

המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא שכר לימוד, נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

א. דמי רישום

 1. דמי ההרשמה תקפים לשנה אחת בלבד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים, או הפסקתם מצד הסטודנט.
 2. דמי ההרשמה ודמי מעטפת הרשמה יוחזרו לנרשם רק במידה ולא נפתחו הקורסים אשר נרשמו בעדיפות א’ ובעדיפות ב’.

ב. הוראת קבע

 1. כל מועמד מחויב לחתום על טופס הוראת קבע בבנק, או בכרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד.
 2. למועמד אשר יתקבל ללימודים, תופעל גביה בהוראת קבע החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד לסיום הלימודים במסלול, בתשלומים צמודים למדד בהתאם להוראות מה”ט.

ג. גובה לימוד תש"ף ¹

מהות התשלום מכינת 
ריענון
מכינה 
טכנולוגית
מסלול הנדסאי בוקר מסלול הנדסאי משולב תכנון
 מבנים
שכר לימוד ²  600 ₪ 3,166 ₪ 7,093 ₪ 5,829 ₪ 3,775 ₪
דמי נלווים וסריקת בחינות 625 ₪ 1,364 ₪ 1,174 ₪ 716 ₪
בחינה חיצונית
מועדים א'+ ב' ³
1,200 ₪ 400 ₪ 400 ₪ 400 ₪
 דמי אגודת סטודנטים  250 ₪ 250 ₪ 250 ₪ 250 ₪
סה"כ 600 ₪ 5,241 ₪ 9,107 ₪ 7,653 ₪ 5,141 ₪

 

הערות:

 1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
 2.  שכר לימוד יסוד בלימודי הנדסאים ובמכינה טכנולוגית צמוד למדד חודש יולי 2019.
 3. עלות הבחינות החיצוניות במסלול הנדסאים מחושבת לפי בחינה אחת, 2 מועדים . מספר הבחינות עשוי להשתנות בהתאם למסלול ולשנת הלימודים.
  עלות הבחינות החיצוניות במכינה טכנולוגית מחושבת לפי עלות סך הבחינות בקורס, 2 מועדים באנגלית,עברית ובמתמטיקה.
 4.  גביית דמי אגודת סטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים.

ד. תשלום המקדמה

 1. מועמד אשר התקבל ללימודים חייב בתשלום מקדמה בסך 1500 ₪ על מנת להבטיח את מקומו במכללה.
 2. תשלום המקדמה יתבצע ביום ועדת הקבלה בקופת המכללה או באמצעות שובר בבנק. במידה ולא יבוצע התשלום באפשרויות אלה, תתבצע גבית המקדמה באמצעות הוראת קבע ב-20 לחודש הקרוב (החל מ-20/6).
 3. אי כיבוד ההוראה בבנק מכל סיבה שהיא, תחייב את הסטודנט בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.

ה. פריסת מועדי התשלומים לאחר תשלום המקדמה

מועדי גביה מכינה טכנולוגית מועד סתיו
(אוקטובר 2020)
מועדי גביה הנדסאים מועד סתיו
(אוקטובר 2020)
מועדי גביה מכינה טכנולוגית מועד אביב
(ינואר 2021)
מועדי גביה הנדסאים מועד אביב
(מרץ 2021)
3 תשלומים רצופים בחודשים  11/20-01/21 6 תשלומים רצופים בחודשים 11/20-04/21 3 תשלומים רצופים בחודשים  02/21-04/21 6 תשלומים רצופים בחודשים 03/21-08/21

 

ו. אפשרויות לתשלום שכר לימוד

ניתן לשלם בהוראת קבע לבנק /באשראי , בקופת המכללה, בשובר לבנק, באתר המכללה , או באפליקציה.
* סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת הקבע, מתבקש להסדיר התשלום לפני מועד הפעלת הוראת
  הקבע. (עד ל-15 בחודש התשלום).

ז. חיילים משוחררים*:

 1. חייל משוחרר אשר החל לימודיו תוך חמש שנים מתאריך סיום שירות החובה/שירות לאומי, זכאי להשתתפות הקרן לקליטת חיילים בשכר לימוד יסוד של שנה א' ושנה ב' (במסלול מכינה טכנולוגית ובמסלול הנדסאים).
 2. אחוז מימון הקרן לחיילים משוחררים בשנת הלימודים תש"פ עומד על 80% משכר לימוד יסוד.
 3. חייל משוחרר ישלם 20% שכ"ל יסוד, דמי נלווים, דמי אגודת סטודנטים ודמי בחינות חיצוניות.
 4. תשלום באמצעות שובר מהפיקדון הצבאי: השובר יונפק בקופת המכללה וישולם בבנק לאומי/פועלים. לאחר התשלום בבנק , יש להציג את השובר חתום במדור שכר לימוד.
 5. הפסקת לימודים : לסטודנט שיפסיק את לימודיו יחושב אחוז מימון הקרן באופן יחסי לחודשי הלימוד ועל פי תאריך הפסקת הלימודים המופיע במערכת המחשוב של המכללה. את ההפרש לתשלום ישלם הסטודנט בעצמו ,על פי נוהלי הפסקת הלימודים של המכללה.

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן  לקליטת חיילים משוחררים.
*אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.
*התנאים למימון ואחוז המימון לשנת הלימודים תשפ"א טרם פורסמו.

ח. לינק – נוהל הפסקת לימודים