תמצית נהלי שכר לימוד

תמצית נהלי שכר לימוד 

המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא שכר לימוד, נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

א. דמי רישום

 1. דמי ההרשמה תקפים לשנה אחת בלבד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים, או הפסקתם מצד הסטודנט.
 2. דמי הרשמה יוחזרו לנרשם רק במידה ולא נפתחו הקורסים אשר נרשמו בעדיפות א’ ובעדיפות ב’.

ב. הוראת קבע

 1. כל מועמד מחויב לחתום על טופס הוראת קבע בבנק, או בכרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד.
 2. למועמד אשר יתקבל ללימודים, תופעל גביה בהוראת קבע החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד לסיום הלימודים במסלול, בתשלומים צמודים למדד בהתאם להוראות מה”ט.
 3. קישור להנחיות לפתיחת הוראת קבע בבנק/לכרטיס אשראי← הנחיות לפתיחת הוראת קבע

ג. גובה שכר לימוד תשפ"ד

מהות התשלום מכינת 
ריענון
מכינה 
טכנולוגית
מסלול הנדסאי בוקר מסלול הנדסאי משולב תכנון
 מבנים
שכר לימוד  600 ₪ 3,485 ₪ 7,807 ₪ 6,416 ₪ 4,155 ₪
דמי נלווים 717 ₪ 1,607 ₪ 1,320 ₪ 855 ₪
בחינה חיצונית
מועדים א'+ ב' 
1,200 ₪ 400 ₪ 400 ₪ 400 ₪
 דמי אגודת סטודנטים  250 ₪ 250 ₪ 250 ₪ 250 ₪
סה"כ 600 ₪ 5,652 ₪ 10,064 ₪ 8,386 ₪ 5,660 ₪

 

הערות:

 1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
 2. גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ה טרם פורסם ע"י מה"ט.
 3.  שכר לימוד יסוד בלימודי הנדסאים ובמכינה טכנולוגית צמוד למדד המחירים לצרכן.
 4. עלות הבחינות החיצוניות במסלול הנדסאים מחושבת לפי בחינה אחת, 2 מועדים . מספר הבחינות עשוי להשתנות בהתאם למסלול ולשנת הלימודים.
  עלות הבחינות החיצוניות במכינה טכנולוגית מחושבת לפי עלות סך הבחינות בקורס, 2 מועדים באנגלית,עברית ובמתמטיקה.

ד. תשלום המקדמה

 1. מועמד אשר התקבל ללימודים חייב בתשלום מקדמה בסך 1500 ₪ על מנת להבטיח את מקומו במכללה.
 2. תשלום המקדמה יתבצע ביום ועדת הקבלה בקופת המכללה או באמצעות שובר בבנק. במידה ולא יבוצע התשלום באפשרויות אלה, תתבצע גבית המקדמה באמצעות הוראת קבע ב-20 לחודש הקרוב (החל מ-20/6).
 3. אי כיבוד ההוראה בבנק מכל סיבה שהיא, יחייב את הסטודנט בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר.

ה. פריסת מועדי התשלומים לאחר תשלום המקדמה

מועדי גביה מכינה טכנולוגית מועד סתיו
(אוקטובר 2023)
מועדי גביה הנדסאים מועד סתיו
(אוקטובר 2023)
מועדי גביה מכינה טכנולוגית מועד אביב
(ינואר 2024)
מועדי גביה הנדסאים מועד אביב
(מרץ 2024)
3 תשלומים רצופים בחודשים  11/23-01/24 6 תשלומים רצופים בחודשים 11/23-04/24 3 תשלומים רצופים בחודשים  02/24-04/24 6 תשלומים רצופים בחודשים 03/24-08/24

 

ו. אפשרויות לתשלום שכר לימוד

 • ניתן לשלם בהוראת קבע לבנק /באשראי , בקופת המכללה, בשובר לבנק, באתר המכללה , או באפליקציה.
  סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת הקבע, מתבקש להסדיר התשלום לפני מועד הפעלת הוראת הקבע. (עד ל-15 בחודש התשלום).
 • בשל החוק לצמצום השימוש במזומן, במידה וגובה שכר לימוד יסוד והנלווים השנתיים לסטודנט עולה על 5,999 ש"ח, הסכום הניתן לתשלום במזומן לשנת הלימודים הנו עד 10% משכר הלימוד והנלווים השנתיים בלבד

ז. חיילים משוחררים*:

 1. חייל משוחרר אשר החל לימודיו תוך חמש שנים מתאריך סיום שירות החובה/שירות לאומי, זכאי להשתתפות הקרן לקליטת חיילים בשכר לימוד יסוד של שנה א' ושנה ב' (במסלול מכינה טכנולוגית ובמסלול הנדסאים).
 2. אחוז מימון הקרן לחיילים משוחררים בשנת הלימודים תשפ"ב עומד על 90% משכר לימוד יסוד.
 3. חייל משוחרר ישלם 10% שכ"ל יסוד, דמי נלווים, דמי אגודת סטודנטים ודמי בחינות חיצוניות.
 4. תשלום באמצעות שובר מהפיקדון הצבאי: השובר יונפק בקופת המכללה וישולם בבנק הדואר. לאחר התשלום, יש להציג אישור תשלום בצירוף השובר במדור חשבונות סטודנטים.
 5. הפסקת לימודים : לסטודנט שיפסיק את לימודיו יחושב אחוז מימון הקרן באופן יחסי לחודשי הלימוד ועל פי תאריך הפסקת הלימודים המופיע במערכת המחשוב של המכללה. את ההפרש לתשלום ישלם הסטודנט בעצמו ,על פי נוהלי הפסקת הלימודים של המכללה.

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן  לקליטת חיילים משוחררים.
*אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

ח. קישור – נוהל הפסקת לימודים