אפשרויות לתשלום שכר הלימוד

1. תשלום מלוא שכר הלימוד מראש:
סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש, יחסוך מעצמו תשלום תוספת הפרשי הצמדה הנובעים מעליית המדד. בכל נקודת זמן יוכל סטודנט לשלם את כל היתרה העומדת לחובתו ולחסוך את החיוב בהפרשי הצמדה בהמשך. במקרה זה על הסטודנט לפנות אישית למדור חשבונות סטודנטים לקבלת שובר על הסכום המתאים, או ישלם את יתרת התשלום בקופת המכללה.

2. תשלום שכר הלימוד בתשלומים:
סטודנט שיבחר לשלם שכר הלימוד בתשלומים, התשלומים יתבצעו באמצעות הוראת הקבע בבנק או הוראת קבע באשראי, 7 תשלומים בשנה. 
אי כבוד הוראת הקבע בבנק, עקב מחסור במזומנים או מכל סיבה אחרת, יגרור חיוב בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר ובמלוא הפרשי ההצמדה.
קבלה עבור כל תשלום, שנגבה מהבנק באמצעות הוראת הקבע, ניתן לקבל במדור חשבונות סטודנטים לאחר שבועיים מיום התשלום – ללא תמורה כספית.

3. תשלום שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי:
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מהפיקדון הצבאי יקבל שובר תשלום ממדור חשבונות סטודנטים ואישור לימודים מהמכללה. על הסטודנט לפנות לבנק בו מתנהל הפיקדון, להציג האישורים ולשלם את השובר. יש להציג השובר חתום ע”י הבנק במדור חשבונות סטודנטים.

4. תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן:
סטודנט הממומן באופן מלא או חלקי על ידי מוסד כלשהו ממשלתי (משרד הביטחון, צה”ל, משרד הקליטה) ציבורי או אחר, המוכרים לצורך כך על ידי המכללה הטכנולוגית באר-שבע יצרף מכתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד מאת המוסד המממן. כתב ההתחייבות אינו פוטר מהוראת הקבע. סטודנט ממשיך חייב להציג התחייבות ברת תוקף מדי שנה עד לתאריך 10 לספטמבר. במידה והמוסד המממן אינו מוכן לשאת בתשלומים הנלווים, המתווספים לשכר לימוד יסוד, יחויב הסטודנט לשלם תשלומים אלה במלואם באמצעות הוראת הקבע או ע”י תשלום בקופה. במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, תחול האחריות להשלמת התשלום על הסטודנט.

5. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
סטודנט יוכל לשלם שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי. על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בקופת המדור בתשלום אחד, תשלום בקרדיט או תשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע. את התשלום יש לבצע לפני מועד הפעלת הוראת הקבע (עד ל-15 לחודש התשלום).

6. תשלום באמצעות אתר המכללה באינטרנט:
ניתן לשלם באתר המכללה באינטרנט: מידע אישי > דף חשבון > תשלומים.

האחריות והמעקב אחר מימוש התשלום ע"י הבנק לזכות המכללה חלים על הסטודנט.
על הסטודנט לעקוב אחר חשבונו בבנק ולבדוק אם אכן התשלום מתבצע כחוק.