אפשרויות לתשלום שכר הלימוד

אפשרויות לתשלום שכר לימוד

 • סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש, יחסוך מעצמו תשלום תוספת הפרשי הצמדה הנובעים מעליית המדד. בכל נקודת זמן יוכל סטודנט לשלם את כל היתרה העומדת לחובתו ולחסוך את החיוב בהפרשי הצמדה בהמשך.
 • סטודנט המבקש להסדיר תשלום באמצעי שאינו הוראת קבע, מתבקש לשלם בקופת המכללה לפני מועד הפעלת הוראת הקבע (עד ל-15 לחודש התשלום).

להלן האפשרויות לתשלום שכר הלימוד:

1. תשלום שכר הלימוד בתשלומים בהוראת קבע

 • סטודנט שיבחר לשלם שכר הלימוד בהוראת קבע , התשלומים יתבצעו באמצעות הוראת הקבע בבנק או הוראת קבע באשראי.
 • אי כבוד הוראת הקבע בבנק, עקב מחסור במזומנים או מכל סיבה אחרת, יגרור חיוב בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר ובמלוא הפרשי ההצמדה.
 • קבלה עבור כל תשלום, שנגבה מהבנק באמצעות הוראת הקבע, ניתן לקבל במדור חשבונות סטודנטים לאחר שבועיים מיום התשלום ללא תמורה כספית.
 • קישור להנחיות לפתיחת הוראת קבע בבנק/לכרטיס אשראי← הנחיות לפתיחת הוראת קבע

2. תשלום שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי

 • לתשלום שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי יש לפנות למדור חשבונות סטודנטים לקבלת שובר תשלום.
 • על הסטודנט לפנות לבנק הדואר ולשלם את השובר.
 • יש להציג אישור תשלום בצרוף השובר במדור חשבונות סטודנטים.

3. תשלום באמצעות כרטיס אשראי

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד, תשלומים בקרדיט או תשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע. לביצוע התשלום ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות :

 • באתר המכללה – מידע אישי←תשלומים←תשלומים באשראי.
 • באפליקציית TCB– תשלומים.
 • בקופת המכללה.

4. תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון המכללה 

לתשלום שכר הלימוד באמצעות העברה בנקאית יש לפעול ע"פ ההנחיות הבאות:

 • יש לבצע העברה בנקאית לחשבון המכללה  : בנק – לאומי, סניף – 921, מספר חשבון – 14130026.
 • יש להעביר את אישור הבנק (אסמכתא) על ביצוע ההעברה למייל הבא – lizar@tcb.ac.il.
 • עם שליחת האסמכתא יש לציין את פרטי הסטודנט עבורו בוצע התשלום –  שם הסטודנט ומס' תעודת זהות.
 • עם קבלת האסמכתא ישלח לסטודנט אישור קבלה במייל חוזר, תוך עד 2 ימי עבודה.
 • במידה ולא התקבל אישור, באחריות הסטודנט לוודא קבלת האסמכתא בטלפון-08-6462268.

5. תשלום במזומן/המחאה

 • ניתן לשלם את שכר הלימוד בהמחאה בקופת המכללה בתשלום אחד או בתשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע.
 • בשל החוק לצמצום השימוש במזומן, במידה וגובה שכר לימוד יסוד והנלווים השנתיים לסטודנט עולה על 5,999 ש"ח, הסכום הניתן לתשלום במזומן לשנת הלימודים הנו עד 10% משכר הלימוד והנלווים השנתיים בלבד

6. תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן

 • סטודנט הממומן באופן מלא או חלקי על ידי מוסד כלשהו ממשלתי (משרד הביטחון, צה”ל, משרד הקליטה) ציבורי או אחר, המוכרים לצורך כך על ידי המכללה הטכנולוגית באר-שבע ימסור למדור חשבונות סטודנטים מכתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד מאת המוסד המממן.
 • כתב ההתחייבות אינו פוטר מהוראת הקבע. סטודנט ממשיך חייב להציג התחייבות ברת תוקף מדי שנה עד לתאריך 10 לספטמבר.
 • איחור בהצגת מכתב התחייבות יביא להפעלת ההוראה לחיוב חשבון הבנק. במידה והמוסד המממן אינו מוכן לשאת בתשלומים הנלווים, המתווספים לשכר לימוד יסוד, יחויב הסטודנט לשלם תשלומים אלה במלואם באמצעות הוראת הקבע או ע”י תשלום בקופה.
 • במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, תחול האחריות להשלמת התשלום על הסטודנט.

 האחריות והמעקב אחר מימוש התשלום ע"י הבנק לזכות המכללה חלים על הסטודנט.
 על הסטודנט לעקוב אחר חשבונו בבנק ולבדוק אם אכן התשלום מתבצע.