ועדת משמעת

יו"ר הוועדה:
גב' לירון זינו – דיקאנית הסטודנטים | 08-6462233

רכזת הוועדה:
גב' סווטה רבינוביץ'

סטודנט בהקשר זה יחשב כל אדם מרגע שנרשם ללימודים בכל חטיבות הלימוד ועד שקיבל דיפלומה ובלבד שתקופה זו אינה נמשכת יותר מ-7 שנים.

עבירות משמעת

התנהגותו של סטודנט תוגדר כעבירת משמעת בכל אחד מן המצבים הבאים:

 • אי ציות להוראות רשויות המכללה, מוריה או עובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.
 • מסירת ידיעה כוזבת בזדון למכללה, רשויותיה, מוריה או עובדיה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה.
 • כל מעשה מרמה שנעשה ע"י הסטודנט בכוונה להשיג או לעזור לאחרים להשיג ציונים טובים בלימודים, או כל הונאה בבחינות או בבחנים, לרבות הידברות או ניסיון להידברות עם גורמי חוץ או עם נבחן אחר בעת בחינה, או הפרה של הוראות המתייחסות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה.
 • הונאה בעבודות בית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר ללימודיו, או הפרה של הוראות המתייחסות לביצוע אותה עבודה.
 • מעשה תרמית אחר כלשהו שנעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה.
 • הפרה של תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש במתקני המכללה לרבות אולמות, חדרי מעבדות, ספריות, מתקני ספורט ומגרשי חניה.
 • התנהגות אשר פגעה או עלולה לפגוע ברכושה ובקניינה לרבות קניין רוחני של המכללה, בן אם רכוש או קניין זה שעמד לשרות הכלל, ובן אם היה בחזקתו של מרצה, עובד או סטודנט.
 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, ברכושם בשמם הטוב, או בכבודם של סטודנטים, מרצים או עובדים ואורחים של המכללה.
 • ההתנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד הסטודנט.
 • פעילות פוליטית המהווה הסתה כנגד המדינה והציונות או כל פעילות פוליטית אחרת שנעשתה במכללה ללא אישור הנהלת המכללה (האישור יינתן בכתב).
 • כל פעילות דתית מיסיונרית.
 • העישון אסור בכל מבני המכללה.
 • סירוב להוראות המאבטח.

הליכי הדיון

 • תלונה בדבר עבירה על משמעת תוגש בכתב ליו"ר הוועדה סמוך עד כמה שאפשר למועד העבירה. התלונה תישא את שם המתלונן וחתימתו ופרוט מלא של המקרה (טופס מיוחד).
 • יו"ר הוועדה יעיין בתלונה מיד לאחר קבלתה והוא רשאי לבקש הסברים מהמתלונן, מהנתבע ומכל מקור אחר.
 • הגיע יו"ר ועדת המשמעת למסקנה שאופי התלונה מחייב דיון בה ברמה מגמתית בלבד – תועבר התלונה לטיפולו של ראש המגמה או היחידה בה לומד הנתבע. במקרה זה החלטתו של ראש המגמה תקבל תוקף של החלטת ועדת משמעת.
 • הגיע יו"ר הוועדה להחלטה שאין לפתוח בהליכים משמעתיים, רשאי הוא בהסכמתו של ראש המגמה בה לומד הנתבע ולאחר שהודיע על כך למתלונן – לבטל את התלונה. החלטה זו הינה סופית.
 • סטודנט אשר נדון בפני ועדת המשמעת בעבר ונמצא אשם ופסקה לו ועדת המשמעת עונש שמשמעותו התראה על הרחקה מלימודים, והוגשה תלונה בפני ועדת המשמעת מחדש באותה אשמה – יושעה מלימודיו עד שידון ענינו וייגזר דינו ע"י ועדת המשמעת. הודעת ההשעיה תשלח ע"י יו"ר הוועדה באישור מנכ"ל המכללה.
 • החליט יו"ר הוועדה שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים – תשלח לנתבע, בהקדם האפשרי, הודעה על התלונה ועל מקום ומועד הדיון. ההודעה תימסר לנתבע במסירה אישית באמצעות מנהל הסטודנטים.
 • מועד הדיון יקבע לא מוקדם מ-3 ימים ולא יאוחר מ-30 יום מיום תאריך ההודעה. נתבע המבקש לדחות את מועד הדיון יודיע על כך בכתב ליו"ר הוועדה, בצירוף נימוקים, לא יאוחר מאשר יום אחד קודם למועד הדיון. אם לא נענה יו"ר הועדה לבקשת הדחייה – יתקיים הדיון במועדו ללא משלוח הודעה נוספת.
 • במקרים חריגים וע"פ חומרת התלונה, רשאי יו"ר הוועדה לכנס ועדת משמעת דחופה. לנתבע תימסר הודעה מיידית.
 • במקרה שמחברת נבחן נפסלה עד לדיון בוועדת משמעת והציון בוועדת משמעת נקבע בסמוך או לאחר מועד ב' – על הסטודנט להירשם למועד ב', לגשת ולהיבחן, מבלי להמתין לדיון בוועדת המשמעת. במקרה שתתקבל החלטה המזכה את הסטודנט הנבחן, הציון הסופי במקצוע יהיה הציון הגבוה מבין השניים.
 • אם הנתבע לא יופיע לדיון במועד שנקבע, רשאי יו"ר הוועדה לקיים את הדיון בהעדרו. אם נמנע מן הנתבע להופיע לדיון בגלל כוח עליון – הוא רשאי לבקש דיון חוזר בעניינו. רק אם ייעתר יו"ר הועדה לבקשתו, תשלח על כך הודעה בכתב לנתבע.
 • מגיש התלונה והנתבע יביאו את ראיותיהם במועד שנקבע לדיון.
 • בהעדר חבר ועדת משמעת, יו"ר הוועדה רשאי להזמין חבר ממלא מקום לוועדה, מבין מרכזי המגמות. הוועדה תדון גם באם לא הופיע אחד מחברי הוועדה (לא יתקיים דיון ללא היו"ר).
 • המתלונן רשאי להיות נוכח בעת הדיון, להבהיר את תלונתו ולהביע את דעתו על גזר הדין הראוי.
 • יו"ר הוועדה ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה.
 • יו"ר הוועדה ייתן החלטה מנומקת בכתב, וישלח עותקים למנכ"ל המכללה, לראש המגמה ולנתבע.
 • גזר הדין בתוקף שבוע מיום נתינתו ע"י ועדת המשמעת. ביצוע גזר הדין יושהה כדי לאפשר ערעור.
 • בידי הנתבע אפשרות לערער בכתב על החלטת ועדת המשמעת בפני יו"ר ועדת הערעורים במכללה, תוך 7 ימים מיום פרסום גזר הדין. יו"ר ועדת הערעורים ייתן את תשובתו בכתב, תוך 30 ימים מיום הגשת הערעור. החלטת ועדת הערעורים טעונה אישור סופי של מנכ"ל המכללה, אשר בסמכותו שינויים לקולא ולחומרא. התשובה הסופית תשלח למערער, לחברי ועדת המשמעת ולראש המגמה בה לומד הסטודנט.

שמירת סמכויות

סמכות ועדת המשמעת לדון ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשללת ע"י האפשרות לקיום או לקיום בפועל של הליכים נגד הנתבע בבית המשפט, או מתן פסק דין כלשהו בהליכים אלה.

גזרי הדין

כשנמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת, רשאים חברי הועדה הממונה על המשמעת לנקוט נגדו באמצעים הבאים:

 • התראה
 • נזיפה
 • נזיפה חמורה
 • מניעת מלגת לימוד או ביטולה
 • מניעת שימוש לתקופה מוגדרת או לצמיתות במתקני המכללה, לרבות ספריות, מתקני ספורט ומגרשי חניה.
 • ביטול הבחינה שהעבירה נעשתה בה, דהיינו ציונו בבחינה זו יהיה "אפס".
 • ביטול עבודות בית, עבודת גמר, עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו באם העבירה קשורה בעבודות אלו.
 • איסור לגשת לבחינות מסוימות.
 • עיכוב הוצאה של תעודה על סיום לימודים.
 • התראה על הרחקה מן המכללה.
 • הרחקה מן המכללה לחלק משנה, לשנה אחת, למספר שנים או לצמיתות.
 • מתן פיצוי כספי על נזק שנגרם על ידי הסטודנט (באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון).
 • ביטול לימוד המקצוע מתכנית הלימודים לאותה שנת הלימודים.
 • עונשים אחרים.

כל החלטה תפורסם בתוך שבוע, על כל לוחות המודעות במכללה. יו"ר ועדת המשמעת רשאי להחליט על אי פרסום גזרי הדין על לוחות המודעות במכללה. כמו כן, רשאי היו"ר להחליט כי גזר הדין יירשם באישור הציונים של הסטודנט.

לוועדה סמכות החלטה וההחלטות בה יקבעו ברוב קולות, כאשר ליו"ר קול נוסף.