מפגש מנהלי מכללות עם מר מוטי אלישע- ממונה על התעסוקה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וגב' תאיר איפרגן- מנהלת מה"ט