מנהל כספים

מנהל כספים הוא גוף מטה מנהלי הנותן שירות בנושאים פיננסיים, כלכליים, תקציביים ומנהליים.
מנהל כספים אמון על התחומים הבאים: תקצוב תכניות העבודה של המכללה, הנחיה וסיוע בתכנון ובהכנת התקציב השוטף לכל המחלקות והיחידות במכללה, הקצאת משאבים כוללת, בקרה תקציבית שוטפת ותכנון רב-שנתי. המנהל מבצע את הרישומים החשבונאיים, את ההתאמות החשבונאיות עם גורמי חוץ ומכינים ניירות עבודה לצורך הכנת הדוחות הכספיים. בנוסף, אחראי על גבייה מלקוחות ועל מבדק חשבונות הספקים וביצוע התשלומים בפועל. בנוסף לכך, מבצע ניהול ובקרה שוטפת של משכורות עובדי המנהל וההוראה בהתאם להסכמים הקיימים במכללה וכפיפות לחוקי העבודה שמתפרסמים מעת לעת.
תחומי אחריות:

 • ניהול תקציבי המכללה
 • תיאום, ריכוז והכנת התקציבים של כלל מדורי המכללה
 • הכנת התקציב בתיאום ובדיווח מול הועד המנהל והאסיפה הכללית של המכללה
 • ביצוע מעקב ובקרת תקציב שוטפים ודיווחים תקופתיים
 • טיפול בשינויי ובעדכוני תקציב, אישור פעולות תקציביות, העברות תקציביות וכו'
 • ריכוז ותיאום הדיווחים השוטפים לגורמי פנים וחוץ
 • הנהלת חשבונות והתאמות חשבונאיות
 • תשלום לספקים
 • גבייה מגורמים ממשלתיים וציבוריים בהתאם לפעילות המכללה
 • תשלום משכורות לעובדי מנהל וההוראה במכללה

סגל מנהל הכספים

 • שעות קבלה

  רודנקו יליזבטה


  עובדת מדור
 • שעות קבלה

  רו"ח אביבה דידי


  משנה למנכ"ל
 • שעות קבלה

  סטמקר שרונה


  חשבת שכר ומנהלת חשבונות