תמצית נוהל שכר לימוד למשלימים

תמצית נוהל שכר לימוד לסטודנטים משלימים  תשפ"ג

המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא שכר לימוד למשלימים, נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

  1. סטודנט משלים הנו סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול בו הוא לומד (4 סמסטרים בלימודי יום, או 6 סמסטרים בלימודים משולבים) ונרשם להשלמה או לחזרה על קורסים.
  2. סטודנט משלים ישלם עבור כל שעה שבועית שכר לימוד יסוד בסך 371.80 ₪ ודמי נלווים בסך 76.55 ₪.
  3. מקדמה למשלימים – דמי המקדמה בסך 800 ₪ לסמסטר , ישולמו בעת ההרשמה להשלמת לימודים.
  4. יתרת התשלומים למשלימים תגבה בשני תשלומים בהוראת קבע , או באפליקציה , או באתר המכללה או בקופת המכללה.
  5. רישום מאוחר להשלמות – סטודנט שירשם להשלמות לאחר שלושה שבועות מפתיחת הסמסטר יחויב בתשלום קנס עבור הרשמה מאוחרת בסך 250 ₪.
  6. הפסקת לימודים לסטודנט משלים –הודעה על הפסקת לימודים של סטודנט משלים תתקבל במנהל סטודנטים, בכתב בלבד  באמצעות מילוי טופס בקשה להפסקת לימודים.
    סטודנט משלים שיודיע על הפסקת לימודיו עד שלושה שבועות מפתיחת הסמסטר יחויב בדמי המקדמה בלבד. לאחר מועד זה ,יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד מלא לפי מערכת שעות ולא יבוצע כל החזר לסטודנט.
  7. דמי תקורה – על פי נוהל מה"ט , סטודנט שירשם להשלמת לימודים בשנה השישית ללימודיו מחויב בתשלום דמי תקורה בסך 1,000 ₪. סטודנט שירשם להשלמת לימודים בשנה השביעית ללימודיו מחויב בתשלום דמי תקורה בסך 1,200 ₪.  דמי התקורה ישולמו בנוסף לשכר הלימוד והנלווים המקובלים במכללה לחיוב משלימים בהתאם למערכת שעות.