הפסקת לימודים/חופשת לימודים/ביטול רישום – חיובי שכר לימוד

    חיוב שכר לימוד בהתאם למועד ביטול הרשמה, הפסקת לימודים, או חופשת לימודים

 המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא הפסקת לימודים , נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

מהות מועד קבלת ההודעה על ביטול לימודים/הפסקת לימודים גובה החיוב
לומד בקורס מכינת ריענון במתמטיקה
מיום ההרשמה לקורס ועד יום לפני פתיחת הקורס חיוב בסך 100 ₪
מיום פתיחת הקורס ואילך חיוב מלא בסך 600 ₪
סטודנט חדש בלימודי הנדסאים/טכנאים/מכינה טכנולוגית מיום ההרשמה ועד יום לפני פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
מיום פתיחת שנה"ל  ועד 90 יום לאחר תחילתם חיוב 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 50% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר 90 יום מפתיחת שנה"ל ועד ליום סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה. חיוב 100% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 100% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה חיוב לפי תנאי סטודנט ממשיך
סטודנט ממשיך בלימודי הנדסאים/טכנאים לאחר סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה ועד יום לפני פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
מיום פתיחת שנה"ל ועד 90 יום לאחר תחילתם חיוב 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 50% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר 90 יום מפתיחת שנה"ל ועד יום סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה חיוב 100% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 100% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

סטודנט בקורס תכנון מבנים מיום ההרשמה ועד יום לפני פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
מיום פתיחת שנה"ל ואילך חיוב 100% מגובה שכר הלימוד לקורס

ו- 100% מתשלום נלווים מלאים לקורס

סטודנט משלים מיום ההרשמה ועד 3 שבועות מפתיחת הסמסטר חיוב מקדמה בסך 800 ₪
לאחר 3 שבועות מפתיחת הסמסטר ועד תום הסמסטר חיוב שכר לימוד מלא לסמסטר לפי מערכת

   הערות:

  1. סטודנט שהפסיק לימודים יוחזרו לו דמי הבחינות אם לא יוגש אליהן.
  2. סטודנט משלים – סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול בו הוא לומד ונרשם להשלמה או לחזרה על קורסים.
  3. סטודנט ממשיך – סטודנט הלומד בשנה ב’, ג’, אשר קבלתו ללימודים אינה מחייבת הרשמה מחדש נקרא לעיל “סטודנט ממשיך” ונוהל הפסקת לימודים חל עליו במלואו.
  4. לוח הזמנים כפי שמפורט לעיל, מחייב את כלל הסטודנטים וביניהם אלה שנרשמו באיחור.
  5. סטודנט אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודים, יחשב כלומד ויחויב בשכר לימוד מלא ובתשלומים נלווים מלאים.
  6. להסרת כל ספק, המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב ע"ג טופס הפסקת לימודים , במדור רישום/במזכירות מנהל הסטודנטים.
  7. נוסף על האמור לעיל, חיוב הסטודנט בגין דמי אגודת סטודנטים, דמי בחינות ממלכתיות, דמי הנחיית פרויקט ודמי הגנת פרויקט גמר יתבצע בהתאם לשנה"ל ומסלול הלימודים של הסטודנט ולמועד הודעת הסטודנט בכתב על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו, לפי נהלי החיוב המפורטים בידיעון המכללה בפרקים הרלוונטיים לכל תחום בנפרד.