הפסקת לימודים/חופשת לימודים/ביטול רישום – חיובי שכר לימוד

    חיוב שכר לימוד בהתאם למועד ביטול הרשמה, הפסקת לימודים, או חופשת לימודים

 המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא הפסקת לימודים , נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

מהות מועד קבלת ההודעה על ביטול לימודים/הפסקת לימודים גובה החיוב
לומד בקורס מכינת ריענון במתמטיקה
מיום ההרשמה לקורס ועד יום פתיחת הקורס חיוב בסך 100 ₪
מיום פתיחת הקורס ועד סיומו חיוב מלא בסך 600 ₪
סטודנט חדש בלימודי הנדסאים/טכנאים/מכינה טכנולוגית מיום ההרשמה ועד יום פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
מיום פתיחת שנה"ל  ועד 90 יום לאחר תחילתם חיוב 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 50% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר 90 יום מפתיחת שנה"ל ועד סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה. חיוב 100% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 100% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה חיוב לפי תנאי סטודנט ממשיך
סטודנט ממשיך בלימודי הנדסאים/טכנאים מיום סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה ועד יום פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
מיום פתיחת שנה"ל  ועד 90 יום לאחר תחילתם חיוב 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 50% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

לאחר 90 יום מפתיחת שנה"ל ועד יום סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה חיוב 100% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא

ו- 100% מתשלום נלווים שנתיים מלאים

סטודנט בקורס תכנון מבנים מיום ההרשמה ועד יום פתיחת שנה"ל חיוב בסך 500 ₪
ממועד תחילת הלימודים ועד יום סיום הקורס חיוב 100% מגובה שכר הלימוד לקורס

ו- 100% מתשלום נלווים מלאים לקורס

סטודנט משלים* ממועד ההרשמה ועד 3 שבועות מפתיחת הסמסטר חיוב מקדמה בסך 800 ₪
לאחר 3 שבועות מפתיחת הסמסטר ועד תום הסמסטר חיוב שכר לימוד מלא לסמסטר לפי מערכת

*סטודנט משלים- סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול בו הוא לומד(4 סמסטרים בלימודי יום, או 6 סמסטרים בלימודים משולבים) ונרשם להשלמה או לחזרה על קורסים.

   הערות:

  1. סטודנט שהפסיק לימודים יוחזרו לו דמי הבחינות אם לא יוגש אליהן.
  2. לוח הזמנים כפי שמפורט לעיל, מחייב את כלל הסטודנטים וביניהם אלה שנרשמו באיחור.
  3. סטודנט אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודים, יחשב כלומד ויחויב בשכר לימוד מלא ובתשלומים נלווים מלאים.
  4. להסרת כל ספק, המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב ע"ג טופס הפסקת לימודים , במדור רישום/במזכירות מנהל הסטודנטים.