החזר שכ"ל לחיילים משוחררים

 


1. הגדרת חייל משוחרר במשרד הביטחון:

חייל שסיים את שירות החובה, או חייל ששוחרר כדין לפני תום תקופת שירות החובה הנדרש ובתנאי ששירת 12 חודשים לפחות, או מי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט-1959 לפני תום תקופת שירות החובה כנדרש. 
מי שסיים 12 חודשים לפחות בשירות לאומי, רואים אותו לצורך פטור חיילים, חייל משוחרר.

2. השתתפות מלאה בשכר לימוד:
סיוע משרד הביטחון במימון 100% משכר לימוד לשנת לימודים יינתן לסטודנטים חיילים משוחררים, בכפוף לעמידתם בכל התנאים הבאים:

 • עמדו בתנאי הסף לזכאות להשתתפות בשכר לימוד.
 • למדו במהלך כל אותה שנת לימודים.
התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

3. השתתפות חלקית בשכר לימוד:
סיוע משרד הביטחון במימון שכר לימוד לשנת לימודים, שיינתן באופן יחסי למספר החודשים בהם למדו בפועל סטודנטים חיילים משוחררים באותה שנת לימודים ובכפוף לעמידתם בכל הדרישות.
לצורך חישוב סכום ההשתתפות החלקית בשכר לימוד תחושב שנת לימודים לפי שמונה חודשי לימוד. חודשי הלימוד בפועל יהיו מתחילת אותה שנת לימודים ועד למועד הפסקת הלימודים של הסטודנטים.

4. קריטריונים לזכאות להשתתפות בשכר לימוד:

 1. הוכרו על ידי משרד הביטחון כחיילים משוחררים.
 2. החלו לימודיהם במוסד תוך חמש שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי. (גם אם נותר להם יום אחד להשלמת חמש השנים).
 3. לומדים בתקופת ההכשרה באחת משנות הלימוד הבאות:
  • מכינה טכנולוגית – בכל אחד ממקצועות תנאי הקבלה
  • שנה א' – במסלול הנדסאים או במסלול טכנאים מוסמכים (יום או משולב), בכל אחת ממגמות הלימוד שהמוסד קיבל הכרה לגביהן לאותה שנת לימודים.
  • שנה ב' – גם אם חלפו חמש שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי, וזאת בכפוף לעמידתם בתנאים הבאים במצטבר:
   • הוכרו על ידי משרד הביטחון כחיילים משוחררים כאשר למדו בשנה א'.
   • החלו את לימודיהם בשנה ב’ בטרם מלאו שבע שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי.
   • דווחו על ידי המכללה למערכת הממוחשבת של מה"ט כסטודנטים בסטטוס "לומד" באותה שנת לימודים בתקופת ההכשרה (מערכת מלאה).
   • אינם לומדים במקביל ללימודיהם במכללה במסלול לימודים אחר המזכה אותם בהשתתפות בשכר לימוד (לדוגמה- מכינה קדם אקדמית).
   • לא קיבלו בעבר השתתפות מלאה בשכר לימוד עבור לימודים במכינה טכנולוגית או עבור לימודים באותה שנת לימוד בתקופת ההכשרה, אותה למדו באותו מסלול הכשרה (הנדסאים או טכנאים מוסמכים) ובאותה מגמה.
   • ההתחשבנות עם הסטודנט תעשה לאחר בדיקת זכאותו להנחה כחייל משוחרר ואישורו ע"י הקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

5. סטודנטים העונים על הקריטריונים כמצוין בסעיף 4 לעיל, בהתאם לתעודת שחרור משרות חובה או משירות לאומי שיציגו, ישלמו עם תחילת שנה”ל דמי בחינות, נלווים, דמי סריקה וערעורים ודמי חברות באגודת סטודנטים.

6. כדי לקבל הנחת חייל משוחרר יש לחתום על הצהרה לפיה ידוע לסטודנט כי זכאותו להשתתפות בשכ"ל מטעם משרד הביטחון מותנת בעמידה בכל התנאים שצוינו בסעיף 4 על כל סעיפיו.

7. בהתאם לקביעת משרד הביטחון, חיילים משוחררים הזכאים לפיקדון אישי, רשאים לממן את חלקם בשכר לימוד כמפורט בסעיף 5 ועד להשלמת מלוא שכר הלימוד, מתוך הסכום העומד לרשותם כפיקדון אישי בבנק. ניתן למשוך מהפיקדון גם תשלום עבור נלווים, דמי סריקה, דמי אגודת סטודנטים, דמי בחינות ודמי הרשמה.

8. לצורך משיכת הכספים מהפיקדון האישי יש להצטייד בשובר תשלום הכולל מספר מזהה במה"ט (אישור מוסד מוכר) ממדור חשבונות סטודנטים ואישור לימודים חתום ע"י מזכירות המגמה.