חיילים משוחררים – תנאי זכאות למימון חיילים

תנאים להשתתפות הקרן לחיילים משוחררים במימון שכ"ל יסוד בשנה"ל תשפ"ד

א. הגדרת חייל משוחרר במשרד הביטחון

חייל שסיים את שירות החובה, או חייל ששוחרר כדין לפני תום תקופת שירות החובה הנדרש ובתנאי ששירת 12 חודשים לפחות, או מי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט-1959 לפני תום תקופת שירות החובה כנדרש.

מי שסיים 12 חודשים לפחות בשירות לאומי, רואים אותו לצורך פטור חיילים, חייל משוחרר.

ב. השתתפות מלאה במימון שכר לימוד יסוד

סיוע משרד הביטחון במימון 90% משכר לימוד יסוד לשנת לימודים יינתן לסטודנטים חיילים משוחררים, בכפוף לעמידתם בכל התנאים הבאים:

 1. עמדו בתנאי הסף לזכאות להשתתפות בשכר לימוד.
 2. למדו במהלך כל אותה שנת לימודים.

ג. השתתפות חלקית במימון שכר לימוד יסוד

סיוע משרד הביטחון במימון שכר לימוד לשנת לימודים, שיינתן באופן יחסי למספר החודשים בהם למדו בפועל סטודנטים חיילים משוחררים באותה שנת לימודים ובכפוף לעמידתם בכל הדרישות.

לצורך חישוב סכום ההשתתפות החלקית בשכר לימוד תחושב שנת לימודים לפי שמונה חודשי לימוד. חודשי הלימוד בפועל יהיו מתחילת אותה שנת לימודים ועד למועד הפסקת הלימודים של הסטודנטים.

ד. תנאי הסף לזכאות להשתתפות בשכר לימוד

 1. הסטודנט הוכר על ידי משרד הביטחון כחייל משוחרר.
 2. הסטודנט החל לימודיו במוסד תוך חמש שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי. (גם אם נותר לו יום
  אחד להשלמת חמש השנים).
 3. הסטודנט לומד בתקופת ההכשרה באחת משנות הלימוד הבאות:
 4. שנה א' במכינה טכנולוגית – בכל אחד ממקצועות תנאי הקבלה (אנגלית ,מתמטיקה ועברית).
 5. שנה א' במסלול הנדסאים או במסלול טכנאים מוסמכים (יום או משולב), בכל אחת ממגמות הלימוד
  שהמוסד קיבל הכרה לגביהן לאותה שנת לימודים.
 6. שנה ב' במסלול הנדסאים או במסלול טכנאים מוסמכים (יום או משולב), גם אם חלפו חמש שנים מתאריך
  סיום שירות חובה או שירות לאומי, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים הבאים במצטבר:

6.1  הסטודנט הוכר על ידי משרד הביטחון כחייל משוחרר כאשר למד בשנה א'.

6.2  הסטודנט החל את לימודיו בשנה ב’ בטרם מלאו שבע שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי.

6.3  הסטודנט דווח על ידי המכללה למערכת הממוחשבת של מה"ט כסטודנט בסטטוס "לומד" באותה שנת
לימודים בתקופת ההכשרה (מערכת מלאה).

6.4  הסטודנט אינו לומד במקביל ללימודיו במכללה במסלול לימודים אחר המזכה אותו בהשתתפות בשכר
לימוד (לדוגמה- מכינה קדם אקדמית).

 1. הסטודנט לא קיבל בעבר השתתפות מלאה בשכר לימוד עבור לימודיו במכינה טכנולוגית או עבור לימודים
  באותה שנת לימוד בתקופת ההכשרה, אותה למד באותו מסלול הכשרה (הנדסאים או טכנאים מוסמכים) ובאותה מגמה.

ה. הצהרת חיילים משוחררים

על מנת לקבל הנחת חייל משוחרר על הסטודנט לחתום על הצהרה לפיה ידוע לסטודנט כי זכאותו להשתתפות
בשכ"ל מטעם משרד הביטחון מותנת בעמידה בכל התנאים שצוינו בסעיף ד'.

ו. סכומים המשולמים ע"י הסטודנט  

סטודנטים העונים על הקריטריונים כמצוין בסעיף ד'  לעיל, בהתאם לתעודת שחרור משרות חובה או משירות
לאומי שיציגו, ישלמו עם תחילת שנה”ל 10% משכ"ל יסוד ,דמי בחינות, נלווים, דמי סריקה וערעורים ודמי
חברות באגודת סטודנטים.

ז. תשלום שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי

בהתאם לקביעת משרד הביטחון, חיילים משוחררים הזכאים לפיקדון אישי, רשאים לממן את חלקם בשכר
לימוד כמפורט בסעיף 5 ועד להשלמת מלוא שכר הלימוד, מתוך הסכום העומד לרשותם כפיקדון אישי בבנק.
ניתן למשוך מהפיקדון גם תשלום עבור נלווים, דמי אגודת סטודנטים, דמי בחינות ודמי הרשמה.
לצורך משיכת הכספים מהפיקדון האישי יש להצטייד בשובר תשלום ממדור חשבונות סטודנטים.
יש לשלם את השובר בבנק הדואר ולאחר התשלום יש להציג אישור תשלום בצירוף השובר במדור חשבונות סטודנטים.

*  הזכאות להשתתפות במימון חיילים משוחררים מותנית באישור הקרן לחיילים משוחררים.
*  התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים
   משוחררים. אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.