דמי בחינות חיצוניות

דמי בחינות חיצוניות 

המידע המוצג להלן הנו תמצית נהלי המכללה בנושא בחינות חיצוניות, נהלי המכללה המלאים מפורטים בידיעון המכללה.

  1. עלות דמי בחינה ממלכתית עומדת על 200 ₪ לכל מועד, תעריף הבחינה נקבע ע"י מה"ט. יש לשלם דמי בחינה מראש למועד א' ולמועד ב' של כל בחינה ממלכתית.
  2. במידה והסטודנט לא ייגש לבחינה ממלכתית עקב אי קבלת ציון מגן חיובי, דמי הבחינה יוחזרו לסטודנט ע"י מחלקת הבחינות במה"ט.
  3. במקרה של מחלה או מילואים יש להציג אישור מתאים במנהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. המכללה תעביר את האישור למה"ט לבקשת החזר דמי הבחינה.
  4. עם קבלת אישור להחזר התשלום ממה"ט, יזוכה חשבון הסטודנט במכללה.
  5. במידה והסטודנט לא יוגש למועד ב', יתבצע זיכוי אוטומטי עבור דמי הבחינה בחשבון הסטודנט במכללה.
  6. סטודנט החייב שכר לימוד ודמי בחינות, לא יוגש לבחינות ממלכתיות.
  7. סטודנט אשר אינו מעוניין לגשת לבחינה ממלכתית יודיע על ביטול הרישום למנהל הסטודנטים עד לסיום מועד הרישום לבחינות, על פי נהלי מה"ט המפורסמים בלוחות המודעות ובאתר המכללה.