תנאי קבלה

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים

תנאי הקבלה הינם על-סמך אחד מהאישורים/המסמכים הבאים:

 1. על סמך לימודים מוכרים בארץ (אחד מהתנאים הבאים):

א. תעודת זכאות לבגרות

ב. אישור משרד החינוך על ציון בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:

 • מתמטיקה – ציון סופי עובר של 55 לפחות ברמה של 3 יחידות לפחות.
 • אנגלית – ציון סופי עובר ברמה של 3 יחידות לפחות.
 • מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה, מחשבת ישראל) – ציון סופי עובר ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.

*יתקבל גם ציון סופי עובר בשני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.

ג. תעודת טכנאי מוסמך או תעודת הנדסאי או סיום מכינה טכנולוגית להנדסאים– חתומה על ידי הגורמים המוסמכים.

ד. סיום מכינה ללימודים גבוהים:

 • אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית זאת בכפוף להצגת אישור המציין כי הסטודנט עמד בכל דרישות המכינה (ציון של 55 לפחות) ויציג גיליון ציונים, המפרט את המקצועות שנלמדו.

ה. תואר ראשון( B.A.) או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ו. אישור מכון סאלד על עמידה בבחינות הגמר שהתקיימו על ידו במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית בציון עובר  55(ומעלה.)

ז. אישור ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוה על קבלה ללימודי הנדסה, או לתואר ראשון אחר.

ח. אישור ממוסד אקדמי מוכר על פטור במבחן "יעל" או מבחן "אמיר" או "אמירם" וכיו"ב, ואפשר פטור מהמקצוע הרלוונטי למבחן.

ט. אישור ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה על עמידה חלקית בדרישות הלימודים במכינה ייעודית להנדסה, והשלמת המקצועות החסרים (עברית אנגלית או מתמטיקה) באמצעות בחינת בגרות כמפורט בסעיף (2) לעיל או בחינת גמר ממלכתית של מה"ט באותו מקצוע.

*יודגש, לימודים שנעשו בצבא, בכל המסגרות הקיימות בו (כגון "שח"ר שלי" או לימודי השלמה לנגדים,) לא יוכרו כתנאי קבלה ללימודים במסלולי ההכשרה האמורים.

 1. תנאי הקבלה על-סמך לימודים בחו"ל:

בעל תעודה מחו"ל אשר מאושרת ע"י משרד החינוך כשוות ערך לבגרות או לתואר ראשון לפחות. אישור מהיחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.

חסרי אישור ממשרד החינוך יציגו תעודה מתורגמת ומאושרת ע”י נוטריון, צילום תעודת עולה וצילום תעודת זהות ויצטרכו לשלוח את כלל המסמכים באופן עצמאי ליחידה לאישורי השכלה תיכונית לקבלת האישור-  ולשלוח לכתובת המייל:  i.h@education.gov.il

תנאי הקבלה הינם על-סמך אישור מהיחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שווי ערך לתנאי הקבלה של מה"ט.

*סטודנטים עולים או אחרים שמסיבות מוכחות שאינן תלויות בהם, אין ברשותם תעודות המוכיחות לימודים, יוכלו להוציא תצהיר בית משפט לצורך קבלה ללימודים- בכפוף לאישור ראש מדור רישום.

 1. תנאי הקבלה על-סמך גיל:

מועמד ללימודים במסלול הכשרת הנדסאים או טכנאים שבמועד התחלת הלימודים במכללה יהיה בן 35 ומעלה, יהיה רשאי להתקבל על סמך הצגת תעודת השכלה של 12 שנות לימוד בצירוף תעודת זהות לאימות הגיל.

תנאי הקבלה הינם על-סמך אחד מהאישורים הבאים:

 • אישור/תעודה על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה במשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל- 12 שנות לימוד.
 1. תנאי הקבלה ללימודים כסטודנט על תנאי במסלול הכשרת הנדסאים או טכנאים מוסמכים

תנאי קבלה כסטודנט שלא מן המניין (על תנאי):

על פי נוהל מה"ט, מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי אם חסר לו ציון סופי עובר אחד בלבד במקצועות הבגרות או המכינה הטכנולוגית להנדסאים הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין בנוהל מה"ט.

על הסטודנט להשלים את תנאי הקבלה באותו מקצוע שחסר לו:

א. טכנאים מוסמכים – נדרש להשלים את כל תנאי הקבלה עד סיום סמסטר א' ללימודים

ב. הנדסאים מוסמכים – נדרש להשלים תנאי קבלה  עד סוף השנה הראשונה, ללימודיו.

בפועל מועמד אשר אינו עומד באחד מהתנאים הנ"ל, תובא מועמדתו לדיון בוועדה חריגים במכללה. הוועדה רשאית לאשר רישום המועמד ללימודי הנדסאים, למרות שחסר לו אחד מהמקצועות הנחוצים לעמידה בתנאי הקבלה- זאת בכפוף למקום פנוי במגמה ובתנאי שאין מועמדים עם תנאי קבלה תקינים המבקשים להתקבל.

על המועמד להשלים את תנאי הקבלה שחסרים לו עד סוף השנה הראשונה ללימודיו במכללה.

הסטודנט יחויב להשלים את תנאי הקבלה החסר לו במסגרת המכינה הטכנולוגית להנדסאים במקביל ללימודיו במגמה להנדסאים/ דרך השלמת בגרויות.

סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה כנדרש, לא יוכל להמשיך את לימודיו בשנה שנייה.

סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה החסר לו, לא יוכל לקבל דיפלומת הנדסאי או טכנאי. המכללה תחתים את הסטודנט על הצהרה כי ידוע לו שהתקבל ללימודים בסטאטוס "על תנאי" וכי לא יוכל להמשיך לשנה שנייה אם לא ישלים את תנאי הקבלה במקצוע שחסר לו.

 1. תנאי הקבלה ללימודים במגמה הנדסה אזרחית מגמת משנה תכנון מבנים

על כל המועמדים ללימודים במגמת משנה זו (סמסטר חמישי) לעמוד בכל התנאים הבאים:

א. מופיע במערכת הממוחשבת של מה"ט, בהתאם לדיווח שהועבר אליה כאמור בחוזר נוהל מה"ט  (דיווח נתוני סטודנטים למערכת הממוחשבת של מה"ט), כמי שלמד במגמה הנדסה אזרחית מגמת משנה ניהול הבנייה.

ב. סיים את כל חובותיו הלימודיים במגמה הנדסה אזרחית מגמת משנה ניהול הבניה.

 על בוגר תוכנית הלימודים במגמה 2214 לפני רפורמה לעמוד בדרישות הבאות:       

א. עמד בשתי בחינות גמר ממלכתיות של מה"ט במקצועות הבאים, וקיבל ציון בחינה 65 לכל הפחות בכל אחת מן הבחינות הנ"ל:

 1. חישוב סטטי וחוזק חומרים.
 2. קונסטרוקציות בטון.

***יש לציין, כי ציון הבחינה הינו הציון שניתן על ידי מעריכי הבחינה ואינו כולל את ציון המגן.

חשוב לדעת: סטודנט המבקש ללמוד תכנון מבנים והתחיל לימודיו לפני שנת 2019 (תש"פ) ,מחויב להשלים את הקורס במקצוע קונסטרוקציות בטון בעקבות שינוי התקן שעודכן בשנת 2017 והחל להילמד במכללות בשנת 2019 (תש"פ).

סטודנט יוכל להירשם למגמת תכנון מבנים רק לאחר שנשלח אישור של המכללה על השלמת הקורס בקונסטרוקציות בטון בכפוף לנהלי מה"ט.

על בוגר תוכנית לימודים במגמה 1045 אחרי רפורמה לעמוד בדרישות הבאות:          

 1. עמד בבחינת הגמר הממלכתית 'תורת המקצוע ומבנים, וקיבל ציון בחינה 70 לכל הפחות בבחינה "תורת המבנים".

***יש לציין, ציון הבחינה הינו הציון שניתן על ידי מעריכי הבחינה ואינו כולל את ציון המגן.

בוגר הנדסה אזרחית – ניהול הבניה המבקש להמשיך בלימודים במגמת משנה תכנון מבנים, נדרש לעשות זאת עד תשע שנים מאז תחילת לימודיו במגמת משנה ניהול הבניה.

במידה וחלפו למעלה מתשע שנים מאז תחילת הלימודים יידרש לעבור בהצלחה את הקורסים הנלווים במקצועות:

 1. תכן א
 2. קונסטרוקציות בטון
 1. תנאי קבלה למכינה טכנולוגית להנדסאים

תעודה או אישור על 11-12 שנות לימוד.

מועמדים בעלי 10 שנות לימוד – מועמדותם תובא לדיון בוועדת חריגים במכללה.

 1. מכינת ריענון במקצוע מתמטיקה

מטרת המכינה הינה שיפור וריענון המוכנות הלימודית ללימודי הנדסאים.

במכינה לומדים מתמטיקה שהינו כלי מרכזי וחשוב בלימודים טכנולוגיים, ומהווה כלי להצלחה בלימודי ההנדסאים.

כל מועמד ללימודי הנדסאים חייב להשתתף במכינת ריענון במקצוע מתמטיקה. הרישום למכינה הוא בצמוד לרישום המועמד ללימודים.

מכינת הריענון תתקיים בהיקף של 3 שבועות לימוד. המכינה תתקיים בשעות אחר הצהריים, ובסיומה יתקיים מבחן מסכם. מכינות ריענון יתקיימו בין החודשים מאי-אוקטובר –מכינה בכל חודש, בעלות של 600 ₪.

המכינה יכולה להתקיים במתכונת מקוונת/ פרונטאלית – זאת בהתאם ובכפוף להנחיות.

תשלום עבור מכינת ריענון יגבה פעם אחת, גם אם הנרשם יידרש לחזור על מכינת ריענון על מנת להתחזק או להשיג ציון עובר. זאת לטובת שיפור מצבו הלימודי לקראת לימודי הנדסאים / לטובת קבלתו למגמה על פי הסף הנדרש בכל מגמה.

*המכינה החוזרת הינה ללא עלות נוספת – הטבה זו תקפה לגבי נרשמים לתשפ"ה

**למעט המשתתפים במכינה מאספת שנרשמו באיחור או נדרשים לחזור על מכינה

פטורים ממכינת הריענון במתמטיקה:

 1. בעלי ציון עובר במתמטיקה במסלול אקדמי מוכר
 2. בעלי ציון עובר במתמטיקה במסלול הנדסאי ממכללה מוכרת במה"ט.
 3. מסיימי מכינה אקדמית בהצלחה.
 4. בוגרי מכינה טכנולוגית בשנה קודמת בעלי ציון 55 ומעלה במתמטיקה.
 5. מועמדים בעלי 4-5 יחידות מתמטיקה בציון עובר ומעלה בתעודת הבגרות כפוף לאישור ראש מדור רישום.

להורדת חוברת תרגילים למכינת רענון במתמטיקה – לחצו כאן

 1. בדיקת התאמה למגמה לאדריכלות ועיצוב פנים

לפני שלב ראיון הקבלה יעבור המועמד תרגיל לבדיקת הראיה והתפישה התלת ממדית או לחילופין יציג תיק עבודות אישי שיבחן על ידי מרכז המגמה במידה ויידרש על פי החלטת המגמה.

מועמד שלא ימצא מתאים לאחר מבדק זה יופנה לבדיקת התאמה למגמות אחרות.

ניתן לעבור את בדיקת ההתאמה למגמה לאחר הרישום ובתאום עם מדור רישום.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקיים תהליכי מיון נוספים ככל שיידרשו במגמות לימוד מסוימות:

 1. ראיון אישי:

ראיון אישי עם ראש המגמה במגמות אדריכלות נוף /עיצוב תעשייתי או בכל מגמת לימוד אחרת.

 1. מבחן מיון בעברית:

מועמדים ללימודים אשר שפת האם אינה עברית, נדרשים לעבור בהצלחה מבחן מיון בעברית כתנאי נוסף לקבלתם ללימודים במידת הנדרש.

מועמדים בעלי רמת עברית נמוכה מאוד יועלו לריאיון עם צוות רישום/רמ"ד רישום על מנת לבחון התאמתם ללימודי הנדסאים.

 1. בחינה פסיכוטכנית:

המבחן הפסיכוטכני נערך במכללה על ידי חברת “תיל אינטרנשיונל” ומטרתו לבדוק את היכולות האישיות של המועמד לקראת לימודיו לתואר הנדסאי, ואת התאמתו למגמה. מדור רישום רשאי לחייב מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המלאים במבחן. המבחן נערך בשפות הבאות: עברית, ערבית ורוסית. מופיע ומתעדכן באתר ת"ל (דמי הבחינה משולמים ישירות לחברה ואינם מוחזרים ע”י המכללה בשום מקרה), בכפוף לשינויים של חברת “תיל אינטרנשיונל”.

הערות חשובות:

*על אף האמור לעיל המכללה שומרת לעצמה את הזכות **לדחות קבלתו של מועמד ללא צורך לנמק את ההחלטה.

***המכללה רשאית לעדכן ולשנות את תנאי הקבלה למגמות השונות בהתאם לשינויים ולדרישה בין ובמהלך תקופות ההרשמה.

****תשלום דמי הרישום אינו מהווה אישור קבלה ללימודים במכללה. אישור קבלה יינתן למועמד אשר יעמוד בקריטריונים ובדרישות הקבלה למכללה.

 

סגל המדור

 • שעות קבלה

  ריפס אלכסנדר


  רכז שיווק ופרויקטים
 • שעות קבלה

  חדד יפית


  ראש מדור רישום
 • שעות קבלה

  סגל מנהלי מוניקה ינקו

  ינקו מוניקה


  מזכירת מדור רישום
 • שעות קבלה

  צ'רי דאריה


  יועצת רישום