ציון סופי

1. קביעת ציון סופי לנבחן:

 • בתום המבחן של כל סטודנט, יקבע כל אחד מחברי הוועדה הבוחנת בנפרד את הציון שלדעתו מגיע לאותו סטודנט עבור הפרויקט. 
 • עם סיום ההגנה, יקבל יו"ר הועדה הבוחנת את הציון שקבע כל אחד מחברי הוועדה לכל נבחן. הציון הסופי יקבע על פי מחוון וישוקלל לפי הנוסחה הבאה:

* 70% מהציון יינתן ע"י הבוחנים החיצוניים (20% מהציון ינתן על פזנטציה ומורכבות הפרויקט ו- 50% מהציון ינתן על בוחן הפרויקט הרלוונטי למגמה).

* 15% מהציון יינתן ע"י מרכז המגמה.

* 15% מהציון יינתן ע"י המנחה האישי.  

 • ציון סופי עובר מינימלי הוא 60.

2. תיקון או השלמת פרויקט גמר:

 • במקרה בו נדרש הסטודנט, ע"י הבוחנים, לתקן או להשלים פרט זה או אחר בפרויקט הגמר עצמו ו/או בספר הפרויקט שהגיש, יפרט יו"ר הוועדה הבוחנת בטופס את התנאים והדרישות שעל הסטודנט למלא. במקום ציון סופי יירשם בפרוטוקול – "נדרש תיקון או השלמת הפרויקט".
 • הטופס יצורף לפרוטוקול ההגנה ויועבר למה"ט. העתק יימסר לראש המגמה או לנציג המכללה שנכח בהגנה.
 • על הסטודנט לתקן או להשלים את הנדרש תוך 3 חודשים מתאריך ביצוע ההגנה על הפרויקט, אחרת יקבע ציון סופי נכשל.
 • לאחר ביצוע התיקון או ההשלמה הנדרשים ע"י הסטודנט, יש להגיש את התיקונים למכללה. אם נקבע כי יש להגיש את התיקונים לראש המגמה, יאשר ראש המגמה קבלת התיקונים הנדרשים. אם ההחלטה הייתה להגיש את התיקונים לבוחן, יועברו התיקונים לבוחן בצירוף ספר הפרויקט, וטופס התיקונים הנדרשים.
 • הציון הסופי שיקבע לסטודנט יועבר ממה"ט למכללה, רק לאחר שיתקבל במה"ט אישור בכתב מיו"ר הוועדה הבוחנת שבדק את התיקון או ההשלמה, ושמולאו כל הדרישות, ונקבע ציון סופי.

3. ביצוע חוזר של הגנה על פרויקט:

 • סטודנט רשאי לגשת להגנה חוזרת רק אם קיבל ציון נכשל בהגנת פרויקטים בה נבחן.
 • באם הסטודנט מבקש לתקן את הציון שקיבל בהגנת הפרויקט בו נבחן וטרם קיבל דיפלומה של הנדסאי או טכנאי מוסמך.
 • באם חברי הועדה הבוחנת קבעו כי עליו להיבחן שוב לאחר שישלים או יתקן את הפרויקט.
 • הוועדה הבוחנת רשאית להתנות להגנה חוזרת על פרויקט גמר במילוי דרישות מוקדמות. יו"ר הוועדה ימלא טופס בציון הדרישות ויצרפו לפרוטוקול ההגנה. העתק יימסר לראש המגמה או לנציגו שיידע את הסטודנט.
 • סטודנט יוכל להיבחן על אותו נושא של פרויקט הגמר פעמיים בלבד. לאחר הפעם השנייה יידרש להגיש הצעה לפרויקט חדש ולהיבחן עליו.
 • סטודנט שהיה רשום להגנת פרויקט, ולא הגיע לבחינה, יחויב במלוא דמי ההגנה.

4. ועדת משמעת במה"ט:

מקרים בהם יהיה לבוחן יסוד להניח כי בוצעה עבירה על טוהר הבחינות, או במקרים של התנהגות בלתי הולמת בניגוד להנחיות מה"ט, יועברו לטיפול ועדת המשמעת במה"ט:

 • פרויקט הגמר נעשה שלא באופן עצמאי.
 • העתקת עבודות, חומרים, נושאים שנכתבו בעבר ע"י גורמים אחרים.
 • פרויקט שכולו או חלקו זהים לפרויקט גמר אחר שהוגש בעבר ע"י סטודנט אחר.
 • אי יכולת של הנבחן להסביר בהגנה תכנים המוצגים בפרויקט שהגיש.
 • כל מקרה אחר לאי שמירה על טוהר הבחינות שנמצא ע"י הבוחן.

הבוחן יעדכן את הסטודנט ואת ראש המגמה, שנכח בהגנה, על העברת המקרה לטיפול ועדת המשמעת במה"ט.