נהלי שכר לימוד לפרויקט גמר

נהלי שכר לימוד לפרויקט גמר

1. עלות הנחייה והגנת פרויקט גמר :

מהות  עלות הנחיית פרויקט עלות הגנת פרויקט סה"כ 
הנדסאי – מנחה מכללה 1,800 ₪ 200 ₪ 2,000 ₪
הנדסאי – מנחה חוץ 400 ₪ 200 ₪ 600 ₪
טכנאי מוסמך 1,250 ₪ 200 ₪ 1,450 ₪

 

2. עלות נלווים לפרויקט 

 • הגשת הפרויקט עד ל- 31/12   בשנת הלימודים האחרונה במסלול , לא תחייב בתשלום נלווים. 
 •  הגשת הפרויקט לאחר 31/12 בשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים במסלול, תחייב בתשלום נלווים בסך 270 ₪ לשנה.  

3. עלות הארכת תוקף הצעת פרויקט גמר

 •  הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת מיום אישורה ע"י מדור פרויקטים. עלות דמי טיפול בהארכת תוקף ההצעה 300 ₪ לכל הארכה.

4. קריטריונים להשתתפות מה"ט בהחזר חלקי של דמי הנחית פרויקט להנדסאים:

 • על הסטודנט לבצע את הפרויקט במסגרת המכללה ולשלם דמי הנחייה והגנה.
 • על הסטודנט לעבור בחינה ממלכתית אחת לפחות בשנה"ל האחרונה במסלול.
 • על הסטודנט לגשת לבחינת הגנת פרויקט במועד א' או ב' (להלן מועדי הגנות).
 • על הסטודנט לעמוד במבחן הגנת פרויקט בציון עובר של 60 ומעלה.

5. סכומי השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט להנדסאים :

 • ניגשים להגנה עד תום מועד א' : 1,400 ₪ 
 • ניגשים להגנה עד תום מועד ב' : 1,120 ₪ 

* לטכנאים לא תינתן השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

6. מועדי הגנות פרויקטים להנדסאים הנם:

   מועד א' : 

 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנות עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.            
 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) – הגנות עד 31/12 של אותה שנה.

   מועד ב ':

 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנות עד 30/6 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.
 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) – הגנות עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

 * סטודנטים הניגשים להגנת פרויקט לאחר התאריכים שלעיל  – לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

7.  הפסקת ביצוע פרויקט גמר :

 •   סטודנט אשר מפסיק  את ביצוע הפרויקט מסיבות שונות, חייב להודיע על כך למדור פרויקטים.
 •   במידה והסטודנט טרם קיבל הנחיה יינתן החזר מלא של דמי הנחיית פרויקט ששילם.
 •   סטודנט שהחל לעבוד על הפרויקט – יינתן החזר באופן יחסי.