נהלי שכר לימוד לפרויקט גמר

נהלי שכר לימוד לפרויקט גמר

1. עלות הנחייה והגנת פרויקט גמר לסטודנט

                        מהות  עלות הנחיית פרויקט לסטודנט עלות הגנת פרויקט לסטודנט סה"כ 
1. הנדסאי – מנחה מכללה 1,800 ₪ 200 ₪ 2,000 ₪
    2. הנדסאי /טכנאי – מנחה חוץ 500 ₪ 200 ₪ 700 ₪ 
     3. טכנאי מוסמך – מנחה מכללה 750 ₪ 200 ₪ 950 ₪
 • עלויות נוספות  –  עבור הארכת תוקף הצעת פרויקט והחלפת מנחה פרויקט מפורטות בסעיף 4 ובסעיף 5.

2. לוח זמנים להגשת הצעת פרויקט ופרויקט גמר – 

 • הגשת הצעת פרויקט ופרויקט גמר תבוצע לפי לו"ז מכללתי – מגמתי.
 • לוח הזמנים המגמתי יפורסם על ידי המגמה במסגרת קורס הכנה לפרויקט גמר.
 • סטודנט אשר לא יעמוד במועדי הגשת הפרויקט לפי לו"ז מגמתי , יישא בתשלום עלויות נוספות בהתאם לנהלי המכללה.

3. אופן תשלום עלות הפרויקט – 

    עלות הפרויקט תגבה בהתאם לסטטוס הסטודנט במכללה :

 1. סטודנטים הלומדים במסלול הלימודים (שנה ב' בוקר / שנה ג' משולב)  –
  התשלום נגבה אוטומטית עם גביית שכר הלימוד ב-6 תשלומים  מנובמבר עד אפריל.
 2. סטודנטים הלומדים במסלול הלימודים בשנה ג' בוקר /  המבצעים פרויקט בתכנון מבניםיש לשלם עבור הפרויקט מול קופת המכללה עם הגשת הצעת הפרויקט.
 3. סטודנטים משלימים (סיימו את לימודיהם במסלול) –
  עם הגשת ההצעה וטופס ההרשמה, יש לשלם עבור פרויקט הגמר מול קופת המכללה בטלפון 08-6462268.

4.  עלות הארכת תוקף הצעת פרויקט גמר –

 •  הצעת הפרויקט תקפה לשנה אחת מיום אישורה ע"י מדור פרויקטים. עלות דמי טיפול בהארכת תוקף ההצעה 400 ₪ לכל שנת הארכה.

5. עלות החלפת מנחה פרויקט גמר לאחר הגשת הצעת פרויקט  200 ש"ח. 

 •  לאחר הגשת הצעת פרויקט , החלפת מנחה פרויקט מותנית באישור ובקבלת מכתב שחרור מהמנחה הראשון.

6. קריטריונים להשתתפות מה"ט בהחזר חלקי של דמי הנחית פרויקט להנדסאים וסכומי השתתפות מה"ט –

סטודנט במסלול הנדסאים אשר יעמוד בכל הקריטריונים הבאים יהיה זכאי להשתתפות חלקית של מה"ט בעלות הפרויקט:

 • על הסטודנט לבצע את הפרויקט במסגרת המכללה ולשלם דמי הנחייה והגנה.
 • על הסטודנט לעבור בחינה ממלכתית אחת לפחות בשנה"ל האחרונה במסלול.
 • על הסטודנט לגשת לבחינת הגנת פרויקט במועד א' או ב' (להלן: מועדי הגנות פרויקטים).
 • על הסטודנט לעמוד במבחן הגנת פרויקט בציון עובר של 60 ומעלה.

  »  סכומי השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט להנדסאים –

 • ניגשים להגנה עד תום מועד א' : 1,400 ₪ 
 • ניגשים להגנה עד תום מועד ב' : 1,120 ₪ 

לטכנאים לא תינתן השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

7. מועדי הגנות פרויקטים –

    מועד א' :

 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנת פרויקט עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.
 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) -הגנת פרויקט עד 31/12 של אותה שנה.

    מועד ב ':

 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנת פרויקט עד 30/6 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.
 • סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) –הגנת פרויקט עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

   * סטודנטים הניגשים להגנת פרויקט לאחר התאריכים שלעיל  – לא יהיו זכאים להשתתפות מה"ט בעלות הפרויקט.

8.  הפסקת לימודים –  חיוב עבור פרויקט גמר במקרה של הפסקת לימודים :

מצב הגשה סטודנט בהנחיית מנחה מכללה – הנדסאים סטודנט בהנחיית מנחה מכללה – טכנאים  סטודנט בהנחיית מנחה חוץ
לא הוגשה הצעת פרויקט הסטודנט לא יחויב בתשלום דמי פרויקט גמר הסטודנט לא יחויב בתשלום דמי פרויקט גמר הסטודנט לא יחויב בתשלום דמי פרויקט גמר
הוגשה הצעת פרויקט

וטרם הוגש פרויקט גמר

הסטודנט יחויב בתשלום דמי פרויקט גמר בסך 500 ₪ הסטודנט יחויב בתשלום בסך 500 ₪ הסטודנט יחויב בתשלום בסך 500 ₪
הוגש פרויקט גמר הסטודנט יחויב בעלות מלאה של דמי פרויקט הגמר בסך 1,800 ₪ הסטודנט יחויב בעלות מלאה של דמי פרויקט הגמר בסך 750 ₪
 • הסכומים המפורטים מעלה לא כוללים עלות הגנת פרויקט. סטודנט שלא יוגש להגנת פרויקט לא יחויב בעלות הגנה בסך 200 ₪.
 • סטודנט משלים אשר יודיע על הפסקת לימודים יידרש לשלם עלות השלמת קורסי הנחיית פרויקט לפי מערכת שנתית בהתאם לנהלים המקובלים במכללה ובעלויות הפרויקט כמצוין לעיל.