נהלי שכר לימוד לפרויקט גמר

1. בוגרי השנה האחרונה בלימודי הנדסאים או טכנאים מוסמכים יחויבו בתשלום נוסף (מעבר לשכר לימוד) עבור הנחיית פרויקט גמר.

2. דמי הנחיית פרויקט נקבע על פי הוראת מה"ט ומתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית. על הסטודנט לעמוד בתשלום דמי הנחחית פרויקט בסך 1800 ₪ להנדסאים ו-1,250 ₪ לטכנאים מוסמכים. בנוסף, יש לשלם דמי הגנת פרויקט בסך 200 ₪. בקורסים לא מתוקצבים דמי הגנת פרויקט הינם 600 ₪.

3. סטודנט המבצע פרויקט בהנחיית מנחה חוץ חייב בתשלום דמי טיפול ודמי הגנת פרויקט בסך 600 ₪.

4. סטודנטים שיעמדו בקריטריונים הבאים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחית פרויקט:

  • עמדו בבחינה ממלכתית בשנה"ל שקדמה לשנה שניגשו להגנת הפרויקט בציון 60 ומעלה.
  • ביצעו את הפרויקט במסגרת המכללה ושילמו דמי הנחייה.
  • ניגשו לבחינת הגנת פרויקט במועד א' או ב' כפי שנקבע (להלן מועדי הגנות).
  • עמדו במבחן הגנת הפרויקט וקבלו ציון עובר.

5. מועדי הגנות פרויקטים הם:

  • מועד א': סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנות עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם. סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) – הגנות עד 31/12 של אותה שנה.
  • מועד ב': סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש יוני (בוגרי קיץ) – הגנות עד 30/6 בשנה שלאחר סיום לימודיהם. סטודנטים המסיימים לימודיהם בחודש מרץ (בוגרי אביב) – הגנות עד 31/3 בשנה שלאחר סיום לימודיהם.

6. סכומי השתתפות מה"ט בעלות הפרויקט הם:

  • מועד א': 1,400 ₪ להנדסאים
  • מועד ב': 1,120 ₪ להנדסאים

7. תשלום הנלווים בשנה האחרונה ללימודים (שנה ב' – לימודי יום, שנה ג' – לימודים משולבים), ישמשו גם עבור ביצוע הפרויקט. הגשת פרויקט עד לתאריך 31/12 של אותה שנה לא תחייב תשלום נלווים. הגשת פרויקט לאחר תאריך זה, תחייב את הסטודנט בתשלום נוסף של 270 ₪ לכל שנה נוספת.

8. סטודנט המבצע את הפרויקט לאחר שנה או יותר מסיום לימודיו, יחויב במלוא שכר הלימוד המקובל לפרויקט. כמו כן, יחויב בתשלום נלווים כמקובל.

9. סטודנט אשר הפסיק את ביצוע הפרויקט מסיבות שונות, חייב להודיע על כך למזכירות במדור שכ"ל ופרויקטים. במידה והסטודנט טרם קבל הנחיה – יינתן החזר מלא של דמי הנחיית פרויקט ששילם. סטודנט שהחל לעבוד על הפרויקט – יינתן החזר חלקי.

10. סטודנט אשר הצעת הפרויקט שלו לא אושרה על ידי המפקח, לא יחויב בשכר לימוד.

11. סטודנט החייב בהשלמת קורסים, יחויב בשכר לימוד עבור כל ההשלמות. הסטודנט יחשב כסטודנט חלקי שבנוסף מבצע פרויקט. אם הסטודנט מבצע השלמות ואת הפרויקט באותה השנה, יחויב בתשלום נלווים עבור ההשלמות ובנוסף נלווים לפרויקט.