נהלי פרויקט גמר

1. כשלב מסכם של הלימודים, על הסטודנטים להכין פרויקט גמר בהיקף של כ-350-250 שעות להנדסאי. השעות כוללות עבודה עצמית של הסטודנט ושעות הנחיה של המנחה.

2. לימודי פרויקט הגמר יתבצעו:

  • במפעלים, בתעשייה ובמוסדות מחקר בכל מקום בארץ.
  • במכללה – החל מהסמסטר האחרון ללימודים.

3. לימודי פרויקט באמצעות מנחה חוץ אשר מתבצע במסגרת שמחוץ למכללה, יהיה חייב בפיקוח המכללה ובמעקב מתאים בכל שלבי העבודה, כולל תאום עם המנחה לגבי הדרישות המחייבות את פרויקט הגמר (כמו היקף, רמה, דרגת קושי, אופן ביצוע וכו'). על הסטודנט להגיש הצעת פרויקט לאישור המפקח, ובסיום העבודה יוגש הפרויקט להגנת פרויקטים במכללה. הסטודנט ישלם שכר לימוד ודמי הגנת פרויקט על פי נהלי מה"ט.

4. סטודנט המבקש לבצע את לימודי פרויקט הגמר במסגרת המכללה, ירשם במדור פרויקטים על פי לוח הזמנים הנדרש.

5. לא יתחיל סטודנט בביצוע פרויקט גמר (בין אם הפרויקט מתבצע בין כתלי המכללה או בין אם הוא מתבצע במקום אחר), ללא אישור מרכז המגמה. הסטודנט נדרש להגיש הצעת פרויקט אשר תכלול פרטים אישיים, פרטים על הנושא ופרטי המנחה. על ההצעה יחתמו הסטודנט, המנחה, ומרכז המגמה. ההצעה תועבר לאישור המפקח.

6. לא יוכל סטודנט להכין/להגיש פרויקט גמר במכללה שלא למד בה. מקרים חריגים יובאו לאישור ראש ענף פרויקטים במה"ט.

7. הצעת פרויקט זוגי משותף צריכה להיות ברמה ובהיקף המתאימים לשני סטודנטים. יש להגדיר מראש את חלקו או כיוונו של כל סטודנט. לא יבצע סטודנט ממכללה אחת פרויקט משותף עם סטודנט ממכללה אחרת. במקרים חריגים יש לקבל את אישור ראש ענף פרויקטים במה"ט.

8. הצעת הפרויקט תאושר ע"י מרכז המגמה ותועבר לאישור הגורם המקצועי מטעם מה"ט. העתק הצעה מאושרת והערות הגורם המקצועי יועברו לסטודנט.

9. המנחה לפרויקט חייב להיות אקדמאי/מהנדס, בעל ניסיון מקצועי של מספר שנים בתחום בו עוסק הפרויקט, רצוי ניסיון בתחום הדידקטי. מקרים חריגים יובאו לידיעת ראש ענף פרויקטים במה"ט ויטופלו בהתאם.

10. את הפרויקט יש להגיש ב-3 עותקים מודפסים על פי כללי דיווח טכני. יש לצרף לגוף העבודה את הצעת הפרויקט המאושרת.

11. מרכז המגמה והמנחה חייבים לחתום על כל עותקי הפרויקט. על המנחה למלא טופס הערכה, לאשר כי הנחה את הפרויקט ולתת ציון המגיע לדעתו עבור העבודה.

12. יש לצרף לפרויקט תקציר עבודה בהיקף של 3-5 עמודים להנדסאי ו-2-3 עמודים לטכנאים. התקציר יוגש ב-5 עותקים נפרדים.