הגנת פרויקט

1. סטודנט יוכל לגשת להגנת פרויקט רק לאחר שעמד בכל הקריטריונים הבאים:

 • סיים את תקופת ההכשרה שלו כפי שנקבע ע"י מה"ט למסלול (יום או משולב) בו למד.
 • לא חל עליו חוק התיישנות לימודים.
 • קיבל אישור להצעה לפרויקט הגמר. על האישור שניתן להצעה להיות בתוקף (אישור ההצעה תקף לשנה מתאריך אישור ההצעה).
 • עברו לפחות 3 חודשים מתאריך אישור ההצעה ועד למועד השיבוץ להגנה.
 • קיבל ציון סופי עובר בבחינת גמר ממלכתית אחת לפחות.
 • הגשת סטודנט להגנת פרויקט תהיה בהתאם להחלטת המכללה. בסמכותה לא לאשר לסטודנט לגשת להגנת פרויקט משיקולים מקצועיים, פדגוגיים, משמעתיים, כספיים וכו'.
 • סטודנט שמסיבות שונות לא אושר לו לגשת להגנת פרויקט, אינו רשאי להיבחן על הפרויקט במכללה אחרת או לגשת להגנה על פרויקט גמר על דעת עצמו.
 • סטודנט אשר יוזמן להגנת פרויקט ולא יגיע להגנה , ללא סיבה מוצדקת, יפנה למדור פרויקטים לתיאום תאריך חדש ויידרש לשלם פעם נוספת עלות ההגנה בסך 200 ₪.

2. הערכת ספרי הפרויקטים

 • הבוחנים יקראו את ספרי הפרויקטים ויבדקו את העבודה שנעשתה מבחינה מקצועית, אופן כתיבת ספר הפרויקט, שימוש בחומרים ובמקורות מידע וכו'.
 • הבוחנים יבדקו את התאמתה של העבודה שנעשתה להצעה לפרויקט הגמר שצורפה לספר הפרויקט.
 • הבוחנים יקבעו ציון לכל ספר פרויקט. הציון יהווה חלק מהציון הסופי שיקבל הסטודנט לאחר המבחן בהגנת פרויקטים.

3. הגנה על הפרויקט

 • הגנות פרויקטים מתקיימות במשך כל שנת הלימודים.
 • הזמנת תאריך לביצוע הגנת פרויקט תעשה רק לאחר שהתקבלו במכללה שלושה עותקים של ספר הפרויקט מ-10 סטודנטים לפחות.
 • מספר הסטודנטים  מינימלי לביצוע הגנת פרויקט הוא 10 סטודנטים. מספר הסטודנטים  מקסימלי לביצוע הגנת פרויקטים הוא 18 סטודנטים. למעט הגנות במגמת הנדסה אזרחית והנדסת כימיה , בהן מספר הסטודנטים המקסימלי הוא 14 סטודנטים. במקרים חריגים ובאישור מה"ט ישובצו יותר סטודנטים.
 • חברי ועדת ההגנה: בכל הגנת פרויקט יבחנו ארבעה בוחנים – שני בוחנים חיצוניים שיקבעו ע"י יחידת הפרויקטים במה”ט, מנחה הפרויקט וראש המגמה או נציג מטעמו.
 • בהגנת פרויקטים רשאים להיות נוכחים גם סטודנטים אחרים, בוגרים ומוזמנים מטעם המכללה. יו"ר הועדה הבוחנת רשאי במקרים מיוחדים לבקש את יציאתם מחדר הבחינה של כל מי שאינו נבחן באותה הגנת פרויקטים.
 • משך המבחן לסטודנט בודד הוא כ-30 דקות. המבחן לא ימשך למעלה משעה ולא פחות מ-20 דקות.
 • זוג סטודנטים שהכינו פרויקט גמר משותף יבחנו בנפרד. כל סטודנט יבחן על חלקו בפרויקט ויצטרך להוכיח הבנה וידע בפרויקט כולו.
 • עם תחילת ההגנה על פרויקט הגמר, ייתן כל נבחן סקירה של 10 דקות על העבודה שעשה. עליו להציג את נושא העבודה, תהליכים, הבעיות העיקריות שעמדו בפניו, דרכי פתרונן, ממצאים ומסקנות. במקרים בהם נדרשים בפרויקט הכנת שרטוטים, דגמים או מודלים, הם יוצגו לוועדה הבוחנת ע"י הנבחן.
 • בתום הסקירה של הנבחן, יציגו הבוחנים שאלות ויבקשו הרחבה או הבהרה בנושאים שונים. השאלות תתייחסנה בעיקר להבנת העבודה. חברי הוועדה הבוחנת רשאים לשאול את הנבחן גם שאלות המתייחסות לתכנית הלימודים, שלהן קשר לעבודה שנעשתה.