הגשת הצעת פרויקט והגשת פרויקט

הגשת הצעת פרויקט / סטאז'

 1. הצעת פרויקט גמר או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') יש להדפיס על פי דוגמא להצעת פרויקטב-3 עותקים לסטודנט בודד ו-5 עותקים לזוג סטודנטים.
 2. בסוף כל עמוד של הצעת הפרויקט/הסטאז' חותם הסטודנט, המנחה, והגורם המקצועי במה"ט.
 3. יש להחתים את ראש המגמה על הצעת הפרויקט/הסטאז' ולהגיש את ההצעה למדור פרויקטים.
 4. יש לצרף להצעת הפרויקט טופס הרשמה לפרויקט (במידה והפרויקט מתבצע במכללה עם מנחה מכללה).
 5. עם הגשת הצעת הפרויקט יש לשלם שכר לימוד לפרויקט. מנחה מכללה – 2,000 ₪, מנחה חוץ – 600 ₪.
 6. הצעת פרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') מועברת לאישור המפקח ע"י מדור פרויקטים.
 7. לאחר אישור המפקח נשלחת ההצעה המאושרת לסטודנט בדואר. במידה ויש הערות, יש לתקן את ההצעה על פי הערות המפקח, ולהגיש שנית.

הגשת פרויקט גמר

 1. בסיום העבודה על הפרויקט או ההתמחות המעשית (הסטאז'), יש להדפיס את הפרויקט על פי דוגמת מבנה פרויקט כללית (או על פי מבנה פרויקט למגמה מתאימה).
 2. בדף הראשון של הפרויקט יש לציין את שם הפרויקט, שם הסטודנט, שם המגמה, שם המנחה וחתימתו וראש המגמה וחתימתו.
 3. יש להגיש את הפרויקט ב-3 עותקים חתומים למדור פרויקטים.
 4. לפרויקט הגמר יש להוסיף: הצעת פרויקט חתומה ע"י הגורם המקצועי במה"ט (כרוך בתוך פרויקט), טופס הצהרת סטודנט (כרוך בתוך הפרויקט), תקציר עבודה ב-5 עותקים (בנפרד) וטופס טיולים על גמר התחייבות למכללה (בנפרד).