נוהל בחינות – מרכז סריקה וערעורים

הוראות לנבחנים:

כדי לשמור על טוהר הבחינות, הוחלט ע"י ועדת ההוראה העליונה של המכללה כדלקמן:

 1. המשגיח יקבע את מקום ישיבתו של הסטודנט ובידו הסמכות להעבירו במהלך הבחינה ממקום למקום.
 2. יש להניח ליד הלוח את החפצים האישיים: תיקים, ספרים, מחברות, מכשירים סלולאריים כבויים וקלמרים.
 3. יש להניח על השולחן תעודה מזהה וכרטיס נבחן תקף, ללא מסמכים אלו לא יורשה הנבחן להיבחן.
 4. יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול בלבד!
 5. אין להשתמש בטיפקס למחיקה!
 6. אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף, השוליים נחתכים לפני סריקת המחברות!
 7. טיוטה יש לכתוב בצד הימני של המחברת. את הטיוטה יש למחוק בהעברת X.
 8. אסור לתלוש דפים מהמחברת!
 9. היציאה לשירותים במהלך הבחינה תותר באופן יוצא מן הכלל וחד פעמי, בליווי משגיחה שעה וחצי לאחר שעת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה. יציאה לשירותים תאושר פעם אחת בלבד במהלך הבחינה. בחינה הנמשכת שעתיים לא תותר יציאה לשירותים אלא במקרים מיוחדים.
 10. את שאלון הבחינה ניתן לקבל רק בסיום הבחינה, אם המרצה יתיר זאת.
 11. אין להעביר חומר עזר, כולל מחשבונים מנבחן לנבחן.
 12. בתום הבחינה יש למסור למשגיחה את המחברת בשלמותה כולל השאלון. יש לשמור את הספח לסטודנט שקיבלת.
 13. סטודנט המאחר לבחינה עד חצי שעה מתחילתה יורשה להיבחן באישור המרצה, אך לא יזכה לתוספת זמן.
 14. ניתן לערער על ציון בחינה בצורה ממוחשבת! מידע אישי > ציונים > מטלת "בחינת סמסטר".
 15. ניתן להגיש ערעור עד שלושה ימים מתאריך פרסום ציון הבחינה.
 16. הערעור חייב להיות ממוקד. עליך להתייחס לשאלה, סעיף ותוכן ספציפי בתשובה.
 17. לידיעתך – הערעור יביא לבדיקה והערכה מחודשת של תשובתך!
 18. תשובה על ערעור תתקבל במייל של הסטודנט.
 19. סטודנט שנכשל בבחינה במועד א' או לא ניגש למועד א' רשום באופן אוטומטי למועד ב' .
 20. סטודנט שעבר בחינה מועד א' ונכשל בציון סופי או סטודנט המעוניין לשפר ציון חייב להירשם לבחינת מועד ב' לשיפור ציון עד שלושה ימים לפני הבחינה , הרישום יתבצע באמצעות מידע אישי לסטודנט או רישום במנהל הסטודנטים
 21. אסור לעשן במהלך כל הבחינה, לא בכיתה ולא מחוצה לה.

ועדת המשמעת מזהירה!
נבחן שימצאו ברשותו חומרי עזר אסורים, טלפון סלולרי (אפילו כבוי!), או ייתפס בהעתקה – ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מהמכללה.

 

נהלי חשיפת בחינות סמסטר וערעורים:

במסגרת שיפור השירות במכללה, הוקם מרכז סריקת בחינות סמסטר בשנת הלימודים תשע"ד. החל משנה זו, כל מבחני הסמסטר יסרקו למערכת המחשוב ולסטודנט תינתן האפשרות לערער בצורה ממוחשבת.

 • עם סריקת מחברת הבחינה ורישום ציון הבחינה יקבל הנבחן מסרון בנדון.
 • עם קבלת המסרון יוכל הנבחן לקרוא את מחברת הבחינה הסרוקה המופיעה במידע האישי.

 

אופן הגשת הערעור:

החליט הסטודנט לערער על המבחן יפעל כדלקמן:

 1. משך הזמן לערעור הוא עד שלושה ימים מהודעת המסרון על ציון הבחינה (לאחר מכן תיחסם האפשרות לערעור).
 2. הודעה על ערעור ממוחשב תגיע למרצה המקצוע.
 3. על הערעור להתייחס לבחינה ולמחברת הנבחן בלבד. הערעור חייב להיות ממוקד בשאלה, סעיף, ותוכן התשובה.
 4. בדיקת הערעור תעשה על ידי מרצה מקצוע הבחינה, ותכלול הנמקה והחלטה. הדיווח הממוחשב הוא לדואר האלקטרוני של הנבחן.
 5. לידיעת הנבחן: הערעור יביא לבדיקה והערכה מחודשת של התשובה.