נהלי עבודה במעבדות

 1. המגמה האחראית למעבדה תדאג לפרסם בעוד מועד את רשימת הניסויים במעבדה, לרבות מקורות מוגדרים מספרות. במידה וקיימת חוברת מעבדה, על כל סטודנט להדפיס אותה מן האתר לפני תחילת המעבדות. בשיעור המעבדה הראשון בכל סמסטר יועבר תדרוך בטיחותי מקיף לסטודנטים, כולל כללי התנהגות במקרה של תאונה (סיכוני חשמל, אש, טיפול בכימיקלים כו'), וזאת באחריות יו"ר ועדת הבטיחות.
 2. מומלץ שחלקו הראשון של שיעור המעבדה יוקדש למתן תדריך (בעיקר לאספקטים הטכניים והבטיחותיים של ביצוע הניסוי), ולהסבר לסטודנטים ע"י המדריך.
 3. סטודנט מחויב בביצוע כל המעבדות המופיעות בתכנית הלימודים. סטודנט אשר החסיר שיעורי מעבדות במהלך הסמסטר בשל סיבות מוצדקות (מילואים, מחלה וכו') יחויב בהשלמות, בתאום עם המדריך האחראי.
 4. הסטודנט עלול להיות מורחק ממעבדה במקרים הבאים: עבירה על כללי בטיחות, עבירת משמעת, חוסר הכנה לניסוי.
 5. נזקים אשר נגרמים לציוד במעבדות מתוך רשלנות או פעולה הנוגדת את הנחיות המדריך, יכוסו ע"י הסטודנט שגרם את הנזק. גודל הנזק ואחריותו של הסטודנט ייקבעו בוועדת ההוראה של המגמה ויועברו לפסיקת ועדת המשמעת.

הוראות בטיחות במעבדות – המגמה לכימיה וגרעין

הנדסאי ראשי וממונה רעלים:
מר אבי סולימני | 08-6462288

 • עבודה במעבדה מותרת רק בנוכחות איש סגל.
 • אין לגעת ולטפל בכל מכשיר לא מוכר, או שאינו שייך לניסוי.
 • אין להפעיל מכשירים מחוץ לתחום ייעודם, או בניגוד לשימושם התקין.
 • לאחר הרכבת הניסוי יש לקרוא למדריך לבדיקה ויש להפעיל רק לאחר אישורו.
 • אין להשאיר מערכת ניסוי ללא השגחה.
 • על הסטודנטים ללבוש חלוקים, להרכיב משקפי מגן לנעול נעליים סגורות ולאסוף שיער ארוך במעבדה לכימיה או במעבדות אחרות בהן יידרשו לכך.
 • אסור לעשן או להכניס דברי אוכל למעבדות.
 • אין לעסוק בדברים שאינם קשורים לעבודת המעבדה.
 • חדרי ההכנה והמחסנים הם מחוץ לתחום הסטודנטים.
 • על הסטודנטים לשמור על השקט והניקיון במעבדות.
 • אין להעדר מהמעבדה ללא רשות המדריך.
 • על הסטודנטים לשמור על רכוש המעבדות (כיסאות, שולחנות) ועל ציוד המעבדות.
 • בכל מעבדה ייקבעו תורנים אשר ידאגו לסדור הציוד, האביזרים ולניקיון בתום המעבדה.
 • בכל מקרה חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במעבדה.
 • בכל מקרה אסור לשפוך כימיקלים ופסולת כימית לכיורים.
 • יש לשטוף ידיים היטב בסבון לאחר העבודה עם כימיקלים ולפני יציאת הסטודנטים מהמעבדות.
 • בכל מקרה של פגיעה בגוף או חשיפה לחומרים מסוכנים יש להשתמש במתקני בטיחות בהתאם (משטפת עיניים, מקלחת חירום, שמירת כיבוי מטפים וכד'). יש להודיע מיד למדריך ולטכנאי המעבדה.

הוראות בטיחות במעבדות – המגמה לחשמל ואלקטרוניקה ומחשבים

הנדסאי אחראי:
מר איגור שטיין | 08-6462242

מטרה: 

 • להבטיח את שלומך ושלום הסובבים אותך.
 • למנוע נזקים אפשריים לערכות ניסוי, מכשור וציוד מעבדתי.

החלה: מרצים, מדריכים, טכנאי מעבדה וסטודנטים.

הוראות בטיחות:
הוראות אלו מחייבות אותך באופן מוחלט. אי ידיעה או הבנה של הוראות אינה משחררת אותך מאחריות.

 • אין להיכנס למעבדה ללא מרצה או מדריך/ה מורשה/ת.
 • מפתח למעבדה יינתן למדריך/ה בלבד בתחילת המעבדה ובסיומה. על המדריך/ה להחזיר את המפתח למחסן רכיבים.
 • אין להשאיר מעבדה עם סטודנטים, ללא פיקוח של מרצה או מדריך/ה.
 • המרצה או המדריך/ה חייב לנעול את המעבדה עם סיומה או ביציאה להפסקה.
 • אין להשאיר מעבדה פתוחה ללא השגחה או פיקוח.
 • אין לגעת בציוד או מכשור שאינם שייכים לניסוי.\
 • מקם בצורה בטוחה את מערכת הניסוי, בעמדת העבודה.
 • אין להפעיל ציוד או מכשור שאינך מכיר (בקש הסבר מהמדריך/ה).
 • ודא מיקומם של לחצני חירום בתחילת הפעילות במעבדה.
 • לאחר הרכבת מערכת הניסוי, קרא למדריך/ה לבדיקת חיבור המערכת.
 • הפעלה ראשונית של מערכת הניסוי תעשה ע"י המדריך/ה.
 • לפני ביצוע שינויים במערכת הניסוי, יש להפסיק את אספקת המתח. חיבור מחדש למתח יעשה ע"י המדריך/ה.
 • אין לעבור על ערכים מירביים של מתח, זרם, הספק, טמפ', לחץ וכוח, המותרים למרכיבי מערכת הניסוי.
 • אין להשאיר מערכת ניסוי ללא השגחה.
 • עם סיום הניסוי יש להפסיק את אספקת המתח ולפרק את מערכת הניסוי.
 • יש להחזיר את הציוד, ערכות הניסוי והמכשור למקומם או למחסן רכיבים.
 • קבוצת ניסוי במעבדה: עד 20 סטודנטים (מעבדה להמרת אנרגיה).
 • סטודנט/ית המאחר יותר מ-10 דקות מעבר לזמן הנקוב לא יורשה להשתתף במעבדה.
 • אין לעזוב את המעבדה ללא אישור המדריך/ה.
 • אסור לאכול, לשתות, לעשן, או כל פעילות אחרת במעבדה שאינה קשורה לניסוי.
 • על הסטודנט/ית להגיע למעבדה בלבוש מתאים (נעליים סגורות, מכנסיים ארוכים).
 • בשיעור הראשון במעבדה המדריכים יחתימו את הסטודנטים על קבלת תדריך הכולל: נוהל עבודה במעבדה, הוראות בטיחות ומיקום לחצני חירום.
 • אסורה כניסת זרים לתחום המעבדות.
 • בכל מקרה חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במעבדה.