נהלים אקדמיים

ממונה אקדמי:
מר יחזקאל עזרא | 08-6462277

הוראות כלליות:

1. במשך תקופת הלימודים חלה על הסטודנט החובה לשמוע הרצאות, להשתתף בשיעורי תרגול, להשתתף במעבדה ולהכין תרגילי בית ועבודות. כמו כן, עליו להכין פרויקטים, לרבות פרויקטים לתקופת הקיץ, פרויקט גמר ודוחות התנסות (סטאז' לפי הגדרת מה"ט). בנוסף, עליו להשתתף בסיורי לימודים וקורסים מרוכזים. על הסטודנט להשתתף בבחנים, בבחינות סמסטר, בבחינות ממלכתיות ובהגנת הפרויקט כולל קדם הגנה.

2. עקב ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות, חלים שינויים בתכני מקצועות הלימוד ומידי פעם אף מתווספים/מתבטלים מקצועות מסוימים. אי לכך, חייב הסטודנט לסיים התחייבויותיו, כולל פרויקט הגמר, תוך 7 שנים מיום תחילת לימודיו. אם לא מילא דרישה זו – יפנה הסטודנט לוועדת ההוראה של המגמה בה למד, על מנת שתחליט על תקפות התחייבויותיו. ועדת ההוראה תודיע לסטודנט אילו מקצועות עליו ללמוד שנית ובמידת הצורך אילו מקצועות נוספים עליו ללמוד ולהיבחן בהם.

3. סטודנט היוצא למילואים או לחו"ל, חייב להודיע על כך למזכירות המגמה ולהביא אישור רשמי בתום תקופת השרות. סעיף זה מתייחס אף למקרה של מחלה. לפני היציאה למילואים יש למלא את הטופס המתאים ולמסור למזכירות המגמה במנהל הסטודנטים.

4. סטודנט אשר יחסיר ללא אישור למעלה מ-20% משעות ההרצאה, המעבדה, או התרגול במקצוע מסוים בסמסטר – לא יורשה לגשת לבחינות הסמסטר באותו מקצוע, אלא אם כן ועדת ההוראה של המגמה תחליט אחרת. במקרה של חבר פעיל באגודת הסטודנטים תותר היעדרות של עד 30%, באישור של דיקאן הסטודנטים.

5. כל הודעות המכללה תפורסמנה באתר האינטרנט המרכזי של המכללה ובמערכת מידע אישי לסטודנט. במידת הצורך ישלחו הודעות SMS לסטודנט.

6. סטודנט המשנה כתובתו, כולל מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, חייב להודיע על כך מיד למנהל הסטודנטים על גבי הטופס המתאים (מכתבים אשר יוחזרו למכללה כתוצאה מאי דיווח על שינוי כתובת, ייחשבו כאילו נמסרו למענם).

7. סטודנט הרוצה להפסיק לימודיו במכללה, ינהג כאמור בפרק 6.

8. כל סטודנט המבקש לעבור ממגמה למגמה, לא יאוחר מ-4 שבועות מתחילת שנה"ל, חייב לבקש זאת בכתב ובאמצעות מנהל הסטודנטים. הסטודנט יקבל תשובה לבקשתו תוך שבוע ימים. המעבר מותנה בהסכמת המגמה הקולטת.

9. הסטודנטים יפנו למנהל הסטודנטים בשעות הקבלה בלבד. שעות הקבלה לסטודנטים מפורסמים באתר המכללה ועל גבי לוחות המודעות של מנהל הסטודנטים.

10. כל עבודותיו של הסטודנט המבוצעות במהלך הלימודים הן רכוש המכללה וישמשו אותה לצרכים פדגוגיים ואקדמיים.

11. פטור משמיעה או מבחן במקצוע יינתן כדלקמן: הסטודנט יגיש בקשתו על גבי הטופס המתאים בצירוף המסמכים הדרושים למזכירות המגמה בה הוא לומד. הסטודנט יקבל תשובה ממזכירות המגמה תוך שבועיים. את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מ-14 יום מתחילת הסמסטר. אם בקשתו תאושר, תופיע המילה "פטור" כציון המקצוע בגיליון הציונים. ניתן לקבל ציון סופי ממקצוע על סמך מבחן רמה משווה בתחילת הסמסטר על פי שיקול דעת המרצה המקצועי.

12. סטודנט המבקש אישור, ימלא טופס בקשה לאישור. את האישור ניתן יהיה לקבל במזכירות המגמה תוך שבוע ימים זאת לאחר הצגת שובר תשלום בהתאם לתעריפון מה"ט (סעיף זה לא כולל את האישורים המוזכרים בסעיף 18).

13. מועד תחילת הלימודים במסלול בוקר (מסלול של 4/5 סמסטרים) החל מהשעה 08:15. משך שעת הוראה 45 דקות ושעת מעבדה 60 דקות. מערכת השעות של קורסי יום משתרעת בהתאם לאילוצים על פני כל השבוע, בכל שעות היום והערב (מותנה באילוצים של המגמה).

14. מועד תחילת הלימודים במסלול משולב (מסלול של 6 סמסטרים) החל מהשעה 17:00. משך שעת הוראה 45 דקות ושעות מעבדה 60 דקות. מערכת השעות של מסלול משולב משתרעת בשלושה ערבים לפחות ויום שישי מלא.

15. שיחות טלפוניות עבור הסטודנטים תתקבלנה במנהל הסטודנטים במקרה חירום בלבד.

16. השימוש בטלפון נייד אסור בתחומי הספרייה ובמהלך הרצאות, מעבדות, בחינות ובחנים.

17. על הסטודנטים לציית להוראות ולהנחיות סגל ההוראה בכל הקשור בהתנהגות בין כתלי המכללה. סעיף זה בא למנוע תופעות כגון: איחורים, יציאה במהלך השיעור, עישון, הפרעות, אי שמירת ניקיון והשחתת ציוד. על סעיפים 15-16 יופעלו נהלי המשמעת.

18. הנהלת המכללה רשאית לשנות את מערכת השעות ושעות הלימודים לפי הצרכים שיתעוררו ולפי שיקוליה.

19. אישורים וגיליונות ציונים – כל סטודנט אשר רשום ולומד במכללה זכאי ללא תשלום, להנפיק או לקבל את האישורים הבאים:

  • אישור המעיד על היותו סטודנט המכללה – מונפק ע"י הסטודנט באמצעות מידע אישי לסטודנט רק במידה והסדיר את שכ"ל.
  • גיליון ציונים הכולל את הישגיו מתחילת הלימודים – אישור זה יונפק על ידי הסטודנט. אם הסטודנט מצא שיש טעות בציון, יוכל לערער על כך. אם ערעורו מתקבל, יעדכן מנהל הסטודנטים את מאגר הנתונים של הסטודנט.
  • בתום לימודיו, יהיה הסטודנט זכאי לאישור המעיד על כך שלמד במכללה. אין אישור זה מעיד על זכאות לדיפלומה או על התחייבויות לימודיות נוספות.

20. העישון במכללה אסור ע"פ חוק. אכיפה מתבצעת באופן שוטף באמצעות אגף הפיקוח של עיריית באר-שבע.