בחינות מה"ט

בחינות גמר ממלכתיות (חיצוניות)

גב’ רונית קופרמן – מערכת שעות, בחינות וסריקה | 08-6462265/523

 • הרשום להלן הינו בכפוף לנוהלי מה"ט. שינויים מפורסמים באתר מה"ט ובאתר המכללה.
 • בחינות גמר ממלכתיות (חיצוניות) – נהלי הבחינות הממלכתיות כפופים להוראות מה"ט המתפרסמים מדי פעם (מתוך נהלי מה"ט).
 • כללי – אחד התנאים לזכאות לדיפלומה, הוא עמידה בהצלחה בבחינות הגמר הממלכתיות בהתאם למגמה בה הוא לומד. המכללה מהווה את הקשר בין הסטודנט/ית למה"ט. השתתפות הסטודנט/ית בבחינות ממלכתיות מותנה במילוי כל נוהלי מה"ט ע"י הסטודנט/ית.
 • כל סטודנט, בכל אחת מהמגמות בהן הוא לומד, חייב לעמוד ב-3-4 בחינות גמר ממלכתיות, בהתאם לקביעת מה"ט לגבי אותה מגמה (למעט הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים הנבחנים ב-4-5 בחינות והסטודנטים במכינה הטכנולוגית הנבחנים ב-3 בחינות).

1. מועדי בחינות גמר ממלכתיות

בחינות גמר ממלכתיות מתקיימות ב-2 מועדים בשנה:

א. מועד קיץ בחודשים יולי-אוגוסט: במועד זה תתקיימנה בחינות גמר בכל המקצועות הנדרשים על ידי מה"ט בכל אחת ממגמות הלימוד בכל המסלולים (הנדסאים, טכנאים ומכינה טכנולוגית) לרבות מועדי ב' כחודש לאחר קיום מועדי א'.

ב. מועד אביב בחודשים פברואר-מרץ: במועד זה תתקיימנה בחינות גמר רק בחלק מהמקצועות הנדרשים על ידי מה"ט בכל אחת ממגמות הלימוד במסלולים השונים לרבות מועדי ב' כחודש לאחר קיום מועדי א'.

כשלושה חודשים לפני כל מועד בחינות, מתפרסמים באתר התאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר לכל מגמה/מגמת משנה בהתאם למסלולים השונים.

2. הרשמה לבחינות גמר ממלכתיות

סטודנטים משנה א' ,שנה ב' ושנה ג' (בוקר ומשולב), רשומים אוטומטית לבחינות ממלכתיות שנקבעו לאותה שנה. סטודנט אשר לא מעוניין לגשת לבחינה ימלא טופס ביטול רישום, על מנת שלא תתבצע גביה אוטומטית של דמי בחינה. סטודנטים משלימים וסטודנטים שנכשלו במועד א' בבחינה ומבקשים להיבחן במועד ב', חייבים להירשם במזכירות המגמה בהתאם למועדי ההרשמה ולהסדיר תשלום עבור הרשמתם במדור שכ”ל. על הסטודנטים להגיש אישור תשלום דמי הבחינה למזכירות המגמה. ללא הצגת האישור הסטודנט לא ייכלל ברשימת הנבחנים.

החל משנה"ל תשס"ז יכולים הסטודנטים לחזור ולהיבחן בכל אחת מבחינות הגמר הנדרשות במגמת הלימוד שלהם ללא הגבלת מספר הפעמים. זאת בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים: מקצוע הבחינה מתקיים במועד הבחינות בו מבקש הסטודנט להיבחן. לא חלה התיישנות על הלימודים.

התאריכים הקובעים לרישום הסטודנטים לבחינות הגמר וביצוען הם התאריכים המופיעים בלוח בחינות הגמר המפורסם באתר המכללה עבור כל מועד בחינות.

3. רשימת סטודנטים ניגשים

 • רישומו של סטודנט לבחינה ממלכתית תפורסם באתר המכללה – במידע אישי לסטודנט.
 • על הסטודנט לוודא כי הוא נכלל ברשימות הניגשים לבחינה החיצונית.
 • סטודנט המבקש להיבחן בחינה חוזרת, יחויב בחומר הלימוד ובחומר העזר שיהיה בתוקף באותו מועד בו הוא יבחן.

4. זיכוי בגין תשלום דמי הבחינות

המכללה תעביר למה"ט בקשה לזיכוי דמי בחינה לסטודנטים שלא ניגשו במועד בו הם רשומים במקרים הבאים: מחלה, מילואים או אי קבלת ציון מגן חיובי. על הסטודנט להגיש למזכירות המגמה אישור מתאים: אישור מרופא או צילום ספח בו מופיעים תאריכי השירות במילואים. את האישורים יש למסור למזכירות מנהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. עם קבלת הזיכוי ממה"ט יזוכה חשבון הסטודנט במכללה.

5. ציוני מגן

 • סטודנטים הניגשים לבחינות הגמר בפעם הראשונה, חייבים בציון מגן. סטודנטים שלא יקבלו ציון מגן חיובי (55 ומעלה), אינם רשאים להיבחן אלא אם כן ועדת ההוראה המחלקתית החליטה אחרת באופן מיוחד.
 • ציוני המגן מורכבים מממוצע הישגיהם של הסטודנטים במשך תקופת הלימודים באותו מקצוע (בחינות, בחנים, השתתפות בהרצאות, תרגילים, עבודות ובחינת מגן שתתקיים לפני מועד בחינות הגמר).
 • הסטודנטים זכאים לגשת לבחינת גמר עם ציון מגן שלוש פעמים ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים: שלא עברו יותר משנתיים מהמועד הראשון בו נבחנו באותה בחינה, שלא נקבע על ידי הוועדה לטוהר הבחינות של מה"ט כי מבוטלת הזכות לציון מגן באותה בחינה עקב עבירה על טוהר הבחינות.
 • ציון המגן יהיה זהה בכל שלוש הפעמים.
 • סטודנטים המבקשים להיבחן בבחינה חוזרת עם ציון מגן שונה מזה שקיבלו בפעם הראשונה, או סטודנטים המבקשים להיבחן בבחינה חוזרת עם ציון מגן וחלפו יותר משנתיים מהפעם הראשונה בה נבחנו באותה בחינה, או סטודנטים המבקשים להיבחן באותה בחינה עם ציון מגן בפעם הרביעית ואילך (לעוד שלוש פעמים) – יהיו זכאים לכך רק אם חזרו ולמדו את המקצוע.
 • סטודנט אשר ציון המגן שלו לא ניתן בתאריך הקובע למשלוח הציונים למה”ט לא יורשה לגשת לבחינת הגמר הממלכתית באותו מקצוע.

6. זיהוי הנבחן והופעה לבחינה

זיהוי הנבחנים ייעשה על סמך תעודת זהות ואישור המכללה לזכאות כניסה לבחינה. לכן על הנבחנים להצטייד ביום הבחינה בתעודת זהות. על הנבחן להיות 1/2 שעה לפני תחילת הבחינה לצורכי הסדרת הכניסה לחדרי הבחינה, זיהוי ורישום הנבחנים.

7. הקלות בבחינות

א. הקלות לעולים חדשים – סטודנטים העונים על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים, יהיו זכאים לקבל הקלות בבחינות הגמר:

 • החלו לימודיהם במכללה תוך חמש שנים מתאריך העלייה לארץ. סטודנטים ששרתו שירות צבאי או לאומי, משך תקופת השירות הינו בנוסף לחמש השנים מתאריך העלייה.
 • סטודנטים בני העדה האתיופית.
 • סטודנטים שעלו ארצה משנת 1989 ואילך, ובתעודת העולה שלהם מופיעה חותמת ממשרד הקליטה לגבי “צו השעה” (יוצאי קווקז, בוכרה וכדומה).

ההקלות שינתנו: תוספת זמן של שעה לכל בחינה, היתר לשימוש במילון לא ממוחשב דו לשוני, כאשר העברית היא שפת אם.

ב. הקלות לסטודנטים לקויי למידה: בדיקנאט הסטודנטים פועלת וועדה הדנה בפניות הסטודנטים הסובלים מליקויי למידה ומחליטה על דרך הטיפול הטובה ביותר במהלך לימודיו של הסטודנט ובתקופת המבחנים. (ראה פירוט בפרק דיקנאט הסטודנטים).

ג. הקלות לסטודנטים בדואים בתכניות מיוחדות, מותנה באישור מיוחד ממה"ט, אשר יפרט את מהות ההקלה.

8. ציוני בחינה וציונים סופיים

 • ציון הבחינה יקבע ע"י מה"ט
 • ציון סופי עובר הינו 55 ומעלה
 • ציונים סופיים 51, 52 יעוגלו מטה לציון סופי 50
 • ציונים סופיים 53, 54 יעוגלו כלפי מעלה לציון סופי 55

א. קביעת ציון סופי:

 • הציון הסופי בבחינת הגמר נקבע על ידי שקלול ציון הבחינה וציון המגן שניתן על ידי המכללה. כל אחד מהציונים מהווה 50% מהציון הסופי.
 • החל ממועד בחינות קיץ 2016, יחולו השינויים הבאים באופן קביעת ציון סופי.
  אופן קביעת הציון הסופי תלוי בסוג המגמה, בציון הבחינה ובפער בין ציון המגן לציון הבחינה.
 • ציון בחינה מינימאלי הנדרש לצורך שקלול עם ציון מגן:
 • ציון 50 – במגמות הרישוי (הנדסת חשמל, הנדסה אזרחית ניהול הבניה, הנדסה אזרחית תכנון מבנים, אדריכלות ועיצוב פנים הנדסת מכונות התמחות גז טבעי).
 • ציון 40 – בשאר המגמות (לרבות הבחינה בתורת החשמל 90611 במגמת חשמל) ובבחינות המכינה הטכנולוגית..

ב. אופן קביעת ציון סופי:

במגמות רישוי:

 • ציון בחינה 55 לפחות, ללא התייחסות לפער בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = ממוצע  של ציון בחינה וציון מגן.
 • ציון בחינה 50-54, ופער של עד 20 נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = ממוצע  של ציון בחינה וציון מגן.
 • ציון בחינה 50-54, ופער של מעל 20 נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = 55
 • ציון בחינה פחות מ-50 (או במקרה שאין ציון מגן): ציון סופי = ציון הבחינה

בשאר המגמות (לרבות הבחינה בתורת החשמל 90611 במגמת חשמל) ובבחינות המכינה הטכנולוגית:

 • ציון בחינה 55 לפחות, ללא התייחסות לפער בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = ממוצע  של ציון בחינה וציון מגן.
 • ציון בחינה 40-54 ופער של עד 20 נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = ממוצע  של ציון בחינה וציון מגן.
 • ציון בחינה 40-54, ופער של מעל 20 נקודות בין ציון הבחינה לציון המגן:
  ציון סופי = 55 בתנאי שהציון שיתקבל על-ידי שקלול ציון המגן וציון הבחינה הוא 53 לפחות.
 • ציון בחינה פחות מ-40 (או במקרה שאין ציון מגן): ציון סופי = ציון הבחינה

ג. פרסום ציוני בחינה וציונים סופיים:
הליך בדיקת המחברות והערכתן נמשך בין חודשיים לשלושה מתאריך ביצוע בחינת הגמר. טיפול בבדיקת פערים, חשדות לביצוע עברה על טוהר הבחינות, ומקרים חריגים אחרים יימשך מעבר לזמן זה.
לאחר סיום הליך בדיקת המחברות, קליטת ציוני הבחינות, קביעת הציונים הסופיים במערכת הממוחשבת של מה"ט ואישור הגורמים המוסמכים במה"ט לשחרור הציונים, יועברו הציונים למכללות.

ד. דרישות קבלה למגמת משנה תכנון מבנים:

 • ציון 65 ומעלה בבחינה הממלכתית במקצועות: חישוב סטטי וחוזק חומרים, ובקונסטרוקציות בטון.
 • סטודנטים אשר קיבלו ציון 70 ומעלה באחד משני המקצועות הנ"ל וציון 60-65 במקצוע השני יחשב להם הדבר כעמידה בתנאי הסף.
 • על הסטודנטים לסיים את כל חובותיהם במגמת ניהול הבניה (כולל המקצועות הפנימיים).

9. ציון בחינה נדרש – בטיחות בבניה

בהתאם לקביעת הממונה על הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, סטודנטים הלומדים במגמה הנדסה אזרחית, מגמות משנה ניהול הבניה ותכנון מבנים המבקשים לקבל אישורו להתמנות כמנהלי עבודה באתרי בניה, חייבים לקבל ציון בחינה של 70 ומעלה בבחינת הגמר בטיחות הבניה.
החל ממועד קיץ 2009, יעוגל אוטומטית במערכת הממוחשבת ציון בחינה 69 ויהיה ציון בחינה 70.

10. מידע באתר מה"ט באינטרנט על ציון סופי

הנבחנים יוכלו לראות את הציון הסופי שקבלו בכל בחינה באתר האינטרנט של מה"ט בכתובת mahat.moital.gov.il, באמצעות קוד אישי וסודי אותו יקבלו באותו אתר. הציונים המופיעים באתר הם למידע בלבד כשירות לסטודנטים. הציונים הקובעים לזכאות לדיפלומה הם הציונים המופיעים בדו"ח הציונים המועבר ממה"ט למכללה.

11. רישום ציון בחינה סופי בגיליון הציונים

לסטודנט שנבחן מספר פעמים באותה בחינת גמר ירשם החל מאוקטובר 2006, בגיליון הציונים המצורף לדיפלומה המועברת לאישור מה”ט, הציון הגבוה מבין כל הציונים שקיבל הסטודנט באותה בחינה, ללא התחשבות במועד הבחינות בו ניתן אותו ציון.

12. ערעור על ציון בחינת גמר ממלכתית

 • ערעור על ציון סופי של בחינת גמר ניתן להגיש תוך שבועיים (כפוף לנוהלי מה”ט) מיום קבלת הציון במכללה.
 • סטודנט המערער על ציון בחינת גמר ימלא טופס מתאים, ישלם עבור בדיקת מחברת בחינה חיצונית-לפני הגשת ערעור למה"ט, בקופת המכללה.
 • מרצה הקורס יקבע את הציון המגיע לסטודנט לפי בדיקתו ויתן את חוות דעתו. אם נמצא כי יש מקום לערעור תועבר מחברת הבחינה למה"ט.
 • אם נמצא כי יש מקום לערעור, הסטודנט ישלם דמי ערעור בבנק הדואר, לפקודת משרד העבודה והרווחה – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, חשבון מספר 0-07618-2, או באתר מה"ט תחת תשלום מקוון.
 • הסטודנט יגיש את את שובר תשלום דמי הערעור למזכירות המגמה במנהל הסטודנטים. בקשת ערעור על ציון הבחינה  תועבר למה"ט.
 • אין להגיש ערעור על בחינה אשר נכתבה בעפרון. ככלל אסור לכתוב תשובות בעפרון, אלא בעט בלבד (להוציא מקצועות השרטוט).