הנחיות סטודנט לבחינה – שרות סריקת מבחני סמסטר

שרות סריקת מבחני סמסטר

כחלק מהליך שיפור השירות, החל מהסמסטר הנוכחי נקיים במכללה שירות סריקת מבחנים. כהכנה לתקופת הבחינות  ועל מנת שהבחינות יועברו לפי הנהלים הדרושים יש לשים לב להנחיות והדגשים הבאים לנבחנים.

הנחיות כלליות לנבחנים

 1. המשגיח יקבע את מקום ישיבתו של הסטודנט ובידו הסמכות להעבירו במהלך הבחינה ממקום למקום.
 2. יש להניח ליד הלוח את החפצים האישיים: תיקים, ספרים, מחברות, מכשירים סלולאריים כבויים וקלמרים.
 3. יש להניח על השולחן תעודה מזהה וכרטיס נבחן תקף, ללא מסמכים אלו לא יורשה הנבחן  להבחן.
 4. יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול בלבד!
 5. אין להשתמש בטיפקס למחיקה!
 6. אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף, השוליים נחתכים לפני סריקת המחברות!
 7. טיוטה יש לכתוב בצד הימני של המחברת. את הטיוטה יש למחוק בהעברת  X.
 8. אסור לתלוש דפים מהמחברת!
 9. היציאה לשירותים במהלך הבחינה תותר באופן יוצא מן הכלל וחד פעמי, בליווי משגיחה שעה וחצי לאחר שעת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה. יציאה לשירותים  תאושר פעם אחת בלבד במהלך הבחינה. בחינה הנמשכת שעתיים לא תותר יציאה לשירותים אלא במקרים מיוחדים.
 10.  את שאלון הבחינה ניתן לקבל רק בסיום הבחינה, אם המרצה יתיר זאת.
 11.  אין להעביר חומר עזר, כולל מחשבונים מנבחן לנבחן.
 12.  בתום הבחינה יש למסור למשגיחה את המחברת בשלמותה כולל השאלון.  יש לשמור את הספח לסטודנט שקיבלת.
 13. סטודנט המאחר לבחינה עד חצי שעה מתחילתה יורשה להיבחן באישור המרצה, אך לא יזכה לתוספת זמן.
 14. ניתן לערער על ציון בחינה בצורה ממוחשבת! מידע אישי -> ציונים -> מטלת "בחינת סמסטר".
 15. ניתן להגיש ערעור עד שלושה ימים  מתאריך פרסום ציון הבחינה.
 16. הערעור חייב להיות ממוקד. עליך להתייחס לשאלה, סעיף  ותוכן ספציפי בתשובה.
 17. לידיעתך – הערעור יביא לבדיקה והערכה מחודשת של תשובתך!
 18. תשובה על ערעור תתקבל במייל של הסטודנט.
 19. סטודנט שנכשל בבחינה במועד א' או לא ניגש למועד א' רשום באופן אוטומאטי למועד ב' .
 20. סטודנט שעבר בחינה מועד א' ונכשל בציון סופי או סטודנט המעוניין לשפר ציון חייב  להירשם לבחינת מועד ב' לשיפור ציון עד שלושה ימים לפני הבחינה , הרישום יתבצע באמצעות מידע אישי לסטודנט או רישום במנהל הסטודנטים.

ועדת המשמעת מזהירה!

נבחן שימצאו ברשותו חומרי עזר אסורים, טלפון סלולארי (אפילו כבוי!) או ייתפס בהעתקה ייענש בחומרה עד כדי הרחקתו מהמכללה.