אגרה לסטודנטים – בחינות סמסטר א' תשפ"א

סטודנטים יקרים, 

בחינה מקוונת מושתתת על אמון בין הסטודנטים והמכללה ונדרשת בה  (כמו גם בבחינות פרונטליות בקמפוס) הוגנות, יושרה, אחריות אישית ועמידה בלתי מתפשרת בערך טוהר הבחינה. מסמך זה מתייחס לבחינות המקוונות הצפויות להיערך בסיום סמסטר א' תשפ"א כאשר הנהלת המכללה החליטה כי כל הבחינות יוקלטו ויאוחסנו. במידה ויהיה שינוי/עדכון בהנחיות, ישלח אליכם עדכון.

 

טוהר הבחינות:

ישנה חשיבות גבוהה מאוד לעבור בהצלחה את בחינות מה"ט כמו גם את הבחינות הפנימיות. אי עמידה בהצלחה במעבר בחינות אלו בשני מועדים (א' וב') תגרור חזרה נוספת על הקורס והחזרה עלולה לגרום בסופו של דבר להשלמות לימודיות וסיום מאוחר יותר של הלימודים.

 

הכנות טרום הבחינה:

הסטודנטים יחוייבו להיכנס לחדר ה – ZOOM  כדי להשתתף בבחינה.

הקישור לזום הבחינה יימצא באתר הקורס במודל בנוסף למטלת הבחינה. מטלת הבחינה תהיה זמינה החל משעת תחילת הבחינה בתוך יחידת ההוראה "מבחני סמסטר".

סטודנטים הזכאים להארכת זמן ("תוספת זמן היבחנות") יקבלו את תוספת הזמן המגיעה להם באופן אוטומטי ללא צורך בהצגת אישור לצוות ההשגחה.

במידה ויש לסטודנטים התאמה מאושרת נוספת, עליהם להעבירה עד שבוע ימים טרם הבחינה למזכירת המגמה לצורך היערכות מדור מערכת שעות ובחינות לכך. סטודנטים שלא יעשו כן – לא יהיו זכאים להתאמת ההיבחנות.

על הסטודנטים לוודא מבעוד מועד כי יש ברשותם מחשב נייד/נייח, חיבור לרשת האינטרנט, מצלמת אינטרנט תקינה ומיקרופון תקין. אם נדרשים/מותרים חומרי עזר נוספים לבחינה  (כגון: מחשבון, דפי נוסחאות וכדומה) ידאגו הסטודנטים להצטייד בהם טרם תחילת הבחינה. כמו כן, עליהם לוודא כי יש ברשותם תוכנה לסריקת כל דפי תשובות הבחינה כקובץ אחד בלבד (דוגמת תוכנת CS).

בשעת הבחינה, על הסטודנטים להימצא בסביבה נפרדת ללא אנשים נוספים. מומלץ להתמקם בחדר נפרד וללא הפרעות ורעשי רקע מיותרים.

בזמן הבחינה אסור להשתמש באוזניות (מכל סוג שהוא) ואסור להתחבר עם רקע ב – ZOOM. על הסטודנט לדאוג כי במחשבו מותקנת תוכנת ZOOM  ועליו להתחבר עם שם מלא (שם פרטי + שם משפחה) בעברית.

 

במהלך הבחינה המקוונת:

 ההתחברות ל – ZOOM  תתבצע כאשר מערכת  השמע והווידאו פועלים.  עוצמת הקול יכולה להיות מונמכת למניעת הפרעות.

על הסטודנטים להתחבר כ – 30 דקות לפני תחילת הבחינה.

סטודנט שלא יתחבר לבחינה, עד לתחילת המועד החוקי של מטלת הבחינה, יהיה רשאי להצטרף לבחינה באיחור של עד 10 דקות מתחילתה, אך, לא יקבל תוספת זמן עבור האיחור.

לפני תחילת הבחינה יציג כל נבחן תעודה מזהה לצוות ההשגחה ולאחר מכן יכוון את המצלמה כך

שתקלוט את פניו ושולחן העבודה שלו . יש צורך להשאיר את המצלמה פתוחה ומכוונת כנדרש במהלך כל הבחינה.

קימה או עזיבה של הנבחן אסורים אלא באישור מראש של המשגיח/ה בבחינה.

הנבחן יהיה רשאי לצאת לשירותים לאחר השעה הראשונה של הבחינה בבקשה מראש פעם אחת בלבד במהלך הזמן התקני של הבחינה ובתנאי שהיציאה תהיה לאחר שעה מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה. הנבחן יעדכן ויקבל את אישור צוות ההשגחה לכך.  כל יציאה לשירותים תירשם על ידי צוות ההשגחה בטופס אירוע הבחינה.

היציאה המותרת היא למשך עד כ – 5  דקות. היעדרות של סטודנט מעבר ל – 5 דקות תגרור פסילה של הבחינה. בבחינות של שעה וחצי אין יציאה לשירותים.

בבחינות שיימשכו שלוש שעות ויותר ,תותר לסטודנטים, בעלי הארכות זמן, אפשרות ליציאה נוספת לשירותים (של עד 5 דקות)  במהלך תוספת הזמן בבחינה, שתירשם אף היא בטופס אירוע הבחינה.

כנכתב, במשך כל זמן הבחינה הסטודנט מחויב להישאר עם מצלמה פתוחה ומכוונת כנדרש.

 במקרה של חשד להפרת תקנון המשמעת,  יהיה צוות ההשגחה רשאי להגיש תלונה לוועדת המשמעת.

סטודנט שנכנס לבחינה מחויב להישאר לפחות עד כשעה לסיום מועד הבחינה. סטודנט שיפרוש מהבחינה יותר משעה לפני מועד סיומה החוקי של הבחינה יגרור פסילתה עבורו. בעזיבתו את הבחינה, יעלה את קובץ התשובות (כמפורט בהמשך המסמך)  וייחשב כנבחן.

 

שאלות במהלך הבחינה:

במידה ויהיו לסטודנט שאלות טכניות (לדוגמא: תקלות( במהלך הבחינה, הנבחן יכתוב לצוות ההשגחה בצ'אט של מערכת ה – ZOOM.
במידה ויהיו לנבחן שאלות הנוגעות לחומר הבחינה, יופנו השאלות למרצה דרך מערכת המסרים של המודל (פורום).

 

הגשת התשובות לבחינה:

לפני הגשת התשובות לבחינה במודל,  באחריות הסטודנט לוודא כי סריקת התשובות לבחינה הינה באיכות טובה וברורה לקריאה וכי קובץ התשובות המוגש הוא תקין וכולל את מלוא התשובות ודפי הבחינה.

קובץ התשובות חייב להיות בפורמט PDF. לא ייבדקו תשובות בחינה שאינן בעלי איכות סבירה.

בכל בחינה יוקצו 20 דקות לטובת סריקת התשובות לבחינה (כקובץ אחד) והעלאתו למודל בנוסף למשך הבחינה שנקבע. למטרה זו, מומלץ להוריד את האפליקציה החינמית CamScanner  שקיימת ב – Play Market וב – AppStore.

על הנבחן להודיע לצוות ההשגחה בצ'אט על סיום הבחינה ולקבל את אישורם לתחילת ההיערכות לסריקה והעלאת קובץ תשובות הבחינה. סרטון ההסברה על העלאת קובץ תשובות מופיע בקישור הנ"ל:    https://youtu.be/X0CMTdd3c0E

סטודנטים שלא יגישו את המטלה במועדה, המטלה תינעל, כך שלא ניתן יהיה לבדוק את תשובותיהם לבחינה.

גם במשך סריקת התשובות ודפי הבחינה, הסטודנט מחויב להישאר עם מצלמה פתוחה ומכוונת כנדרש.

 

תקלות טכניות במהלך הבחינה:

 במידה ותהיה לנבחן תקלה טכנית לפני או במהלך הבחינה יפנה הנבחן למדור מחשוב בטלפון: 08-6462254 או בנייד: 052-3135494.

 

בהצלחה בבחינות ובריאות לכולם,

מדור מערכת שעות ובחינות