תשלומי שכ"ל תשע"ח – מכינה טכנולוגית

מרכיבי שכ"ל עלות חייל משוחרר
שכר לימוד מכינה מלאה 3,107  –
דמי נלווים 466 466
דמי סריקה וערעורים 150 150
דמי אגודת סטודנטים 250 250
בחינות חיצוניות 1,000 1,000
סה"כ 4,973 1,866
עברית 424 + 200 בחינה 664
מתמטיקה 1,271 + 400 בחינה 991
אנגלית 1,130 + 400 בחינה 970

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי מכינה:

סמסטר א'

חיילים*

20.09.17 מקדמה 1,837

1,866

20.11.17

תשלום 2

1,837 

20.12.17

תשלום 3

1,836

סה"כ

5,173

1,866

  • הסכומים צמודים למדד.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

*  משיכת פיקדון לכל השנה – 1,866 ₪.