תשלומי שכ"ל תשע"ט – מכינה טכנולוגית

מרכיבי שכ"לעלותחייל משוחרר*
שכר לימוד מכינה מלאה3,151   –
דמי נלווים473 473 
דמי סריקה וערעורים150 150 
דמי אגודת סטודנטים250 250 
בחינות חיצוניות1,000 1,000 
סה"כ5,024 1,873 
עברית495 ₪ + 200 ₪ בחינה665 
מתמטיקה1,482 ₪ + 400 ₪ בחינה993 
אנגלית1,318 ₪ + 400 ₪ בחינה972 

 

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי מכינה:

סמסטר א'

חיילים*

20.09.18מקדמה1,500 

1,500 

20.11.18

תשלום 2

1,176 

124 
20.12.18תשלום 31,174 124 

20.01.19

תשלום 4

1,174 

125 

סה"כ

5,024  

1,873 

  • הסכומים צמודים למדד.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה בסך 72 לכל החזר.

*  משיכת פיקדון לכל השנה – 1,873 ₪.