תשלומי שכ"ל תשע"ט – לימודים משולבים

שנה א'שנה ב'שנה ג'
מרכיבי שכ"לעלותחייל משוחרר**עלותחייל משוחרר**עלות
שכר לימוד5,800 5,800 5,800 
דמי נלווים870 870 870 870 870 
דמי סריקה וערעור300 300 300 300 300 
אגודת הסטודנטים250 250 250 250 250 
בחינות חיצוניות400 400 400 400 400 
הנחיית פרויקט – – – –1,800 *
דמי הגנת פרויקט – – – –300 
סה"כ7,620 1,820 7,620 1,820 9,720 

*לומדי שנה ג' ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.
סטודנטים שיעמדו בתנאי החזר המפורסמים במדור פרויקטים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט.

**התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

 

הנדסאי "משלים" – לימודי משולב:

סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 353 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף, עליו לשלם דמי נלווים לכל שעה שבועית סכום של 53.2 ₪, דמי בחינה חיצונית 400 ₪ לשני מועדים (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי משולב:

פירוט תשלומים לשנה                                                                          חיילים*ממומני מנהל סטודנטים
20.09.18מקדמה1,500 1500 
20.11.18תשלום 21,020 160 250 
(דמי אגודה)
20.12.18תשלום 31,020 160 585 
20.01.19תשלום 41,020 
20.02.19תשלום 51,020   
20.03.19תשלום 61,020 585 
20.04.19תשלום 71,020 
סה"כ7,620 ₪1,820 ₪ 1,420 ₪
  • הסכומים צמודים למדד.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכ"ל  בעמלה בסך 72 לכל החזר.

* משיכת פקדון לכל השנה – 1,820 ₪.
לומדי שנה ג' בלימודים משולבים ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.