תשלומי שכ"ל תשע"ח – לימודים משולבים

שנה א' שנה ב' שנה ג'
מרכיבי שכ"ל עלות חייל משוחרר עלות חייל משוחרר עלות
שכר לימוד 5,720 5,720 5,720
דמי נלווים 858 858 858 858 858
דמי סריקה וערעור 300 300 300 300 300
אגודת הסטודנטים 250 250 250 250 250
בחינות חיצוניות 400 400 400 400 400
הנחיית פרויקט  –  –  –  – 1,800*
דמי הגנת פרויקט  –  –  –  – 300
סה"כ 7,528 1,808 7,528 1,808 9,628

*לומדי שנה ג' ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.
סטודנטים שיעמדו בתנאי החזר המפורסמים במדור פרויקטים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט.

 

הנדסאי "משלים" – לימודי משולב:

סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 348 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף, עליו לשלם דמי נלווים לכל שעה שבועית סכום של 52.2 ₪, דמי בחינה חיצונית 400 ₪ לשני מועדים (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי משולב:

סמסטר א'                                                                            חיילים* ממומני מנהל סטודנטים
20.09.17 מקדמה 1,500 1500
20.11.17 תשלום 2 1,132 154 250
(דמי אגודה)
20.12.17 תשלום 3 1,132 154 579
סמסטר ב'
20.02.18 תשלום 4 1,255  
20.03.18 תשלום 5 1,255 579
20.04.18 תשלום 6 1,254
סה"כ 7,528 ₪ 1,808  1,408
  • הסכומים צמודים למדד.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכ"ל  בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

* משיכת פקדון לכל השנה – 1,808 ₪.
לומדי שנה ג' בלימודים משולבים ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.