תעריפי שכ"ל כלליים

 

מרכיבי שכר

תעריף בש"חהערות

שכ"ל בסיסי שנתי מלא לימודי יום

7,058 ₪למערכת מלאה, 2 סמסטרים

הנחה לחייל משוחרר לימודי יום

7,058 ₪

 חייל משוחרר כהגדרתו בחוק
שכ"ל בסיסי שנתי מלא

לימודים משולבים

5,800 ₪למערכת מלאה, 2 סמסטרים
הנחה לחייל משוחרר משולב5,800 ₪

  חייל משוחרר כהגדרתו בחוק
דמי נלווים לימודי יום

1,059 ₪

דמי נלווים לימודים משולבים

870 ₪
מרכז סריקה300 ₪
דמי בחינה חיצונית

200 ₪

עבור כל בחינה

דמי הנחיית פרויקט1800 ₪
דמי הגנת פרויקט

300 ₪

דמי הגנת פרויקט לקורס לא מתוקצב

600 ₪

טכנאים לא מתוקצבים
דמי רווחה ואגודת הסטודנטים

250 ₪
דמי הרשמה200 ₪

מעטפת רישום

100 ₪

מכינת ריענון

500 ₪

שכ"ל מכינה טכנולוגית3,151 ₪

 עבור קורס מלא
הנחת חייל משוחרר

3,151 ₪

דמי נלווים מכינה

473 ₪

מרכז סריקה מכינה

150 ₪

על פי מקצוע**: מתמטיקה1,289 ₪
אנגלית1,146 ₪
עברית430 ₪
מיומנויות למידה286 ₪

 

* על פי חוזר מנהל מה"ט 05-4-50 המתפרסם מידי שנה. שכר הלימוד והתשלומים הנלווים המפורטים לעיל נקובים במחירי מדד יולי 2018 המתפרסם ב-15/8/2018 וצמודים אליו. הסכומים עתידים להתעדכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובהתאם לנהלי מה"ט.

**  סטודנט הלומד במכינה שני מקצועות ומעלה מחויב ללמוד מיומנויות למידה. סטודנט הלומד מקצוע אחד בלבד (מתמטיקה, אנגלית או עברית) פטור מלימודי מיומנויות למידה.

 

תשלומים למה"ט באמצעות המכללה

1. רכישת חוברת עזר לבחינה חיצונית שהוכנה ע"י מה"ט 20 ₪
2.  דמי ערעור על ציון למבחן ממלכתי 75 ₪
3. דמי ערעור על החלטת ועדת משמעת 75 ₪
4. רישום מאוחר לבחינה ממלכתית 300 ₪
5. דמי הגנה על פרויקט גמר הלומד בכיתה לא מתוקצבת 600 ₪

תשלומים עבור שירותים מיוחדים

1. אישור לימודים + גליון ציונים לסטודנטים לשעבר 60 ₪
2. הפקת אישור מיוחד לסטודנטים לומדים ולסטודנטים לשעבר 60 ₪
3. הוצאת מסמכים מארכיב המכללה לסטודנטים לשעבר מעל 7 שנים 200 ₪
4. העתק דיפלומה + גליון ציונים סופי 60 ₪
5. דמי רישום להשלמת בחינות חיצוניות/פנימיות 50 ₪ (בנוסף לדמי בחינה)
6. קנס רישום מאוחר להשלמות 250 ₪
7. דחיית התיישנות 100
8. ערעור על ועדת משמעת 50 ₪
9. בדיקת מחברת להגשת ערעור לסטודנטים נוכחים ומשלימים 75 ₪
10.טיפול בביטול עסקת אשראי 50 ₪
11.טיפול במשיכת צ'קים מהבנק (בנוסף לעמלת הבנק) 35 ₪

תשלום עבור בחינות ממלכתיות

1. סטודנט הניגש לבחינה ממלכתית ישלם עבור כל בחינה לפי תעריף הנקבע ע"י מה"ט. יש לשלם דמי בחינה מראש למועד א' ולמועד ב' של כל בחינה ממלכתית.
2. במידה והסטודנט לא ייגש לבחינה ממלכתית עקב אי קבלת ציון מגן חיובי, דמי הבחינה יוחזרו לסטודנט ע"י מחלקת הבחינות במה"ט.
3. במקרה של מחלה או מילואים יש להציג אישור מתאים במנהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. המכללה תעביר את האישור למה"ט לבקשת החזר דמי הבחינה.
4. עם קבלת אישור להחזר התשלום ממה"ט, יזוכה חשבון הסטודנט בשכ"ל.
5. במידה והסטודנט לא ניגש למועד ב', יזוכה בדמי הבחינה.
6. סטודנט החייב שכר לימוד ודמי בחינות, לא יוגש לבחינות ממלכתיות.
7. סטודנט אשר אינו מעוניין לגשת לבחינה ממלכתית יודיע על ביטול הרישום למנהל הסטודנטים עד לסיום מועד הרישום לבחינות, על פי נהלי מה"ט המפורסמים בלוחות המודעות ובאתר המכללה.