תעריפי שכ"ל כלליים

 

מרכיבי שכר

תעריף בש"ח הערות

שכ"ל בסיסי שנתי מלא לימודי יום

6,960 למערכת מלאה, 2 סמסטרים

הנחה לחייל משוחרר לימודי יום

6,960

 חייל משוחרר כהגדרתו בחוק
שכ"ל בסיסי שנתי מלא

לימודים משולבים

5,720 למערכת מלאה, 2 סמסטרים
הנחה לחייל משוחרר משולב 5,720

  חייל משוחרר כהגדרתו בחוק
דמי נלווים לימודי יום

1,044

דמי נלווים לימודים משולבים

858
מרכז סריקה 300
דמי בחינה חיצונית

200

עבור כל בחינה

דמי הנחיית פרויקט 1800
דמי הגנת פרויקט

300

דמי הגנת פרויקט לקורס לא מתוקצב

600

טכנאים לא מתוקצבים
דמי רווחה ואגודת הסטודנטים

250
דמי הרשמה 200

מעטפת רישום

100

מכינת ריענון

500

שכ"ל מכינה טכנולוגית 3,107

 עבור קורס מלא
הנחת חייל משוחרר

3,107

דמי נלווים מכינה

466

מרכז סריקה מכינה

150

על פי מקצוע**: מתמטיקה 1,271
אנגלית 1,130
עברית 424
מיומנויות למידה 282

 

* על פי חוזר מנהל מה"ט 05-4-50 המתפרסם מידי שנה. שכר הלימוד והתשלומים הנלווים המפורטים לעיל נקובים במחירי מדד יולי 2017 המתפרסם ב-15/8/2017 וצמודים אליו. הסכומים עתידים להתעדכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובהתאם לנהלי מה"ט.

**  סטודנט הלומד במכינה שני מקצועות ומעלה מחויב ללמוד מיומנויות למידה. סטודנט הלומד מקצוע אחד בלבד (מתמטיקה, אנגלית או עברית) פטור מלימודי מיומנויות למידה.

 

תשלומים למה"ט באמצעות המכללה

1. רכישת חוברת עזר לבחינה חיצונית שהוכנה ע"י מה"ט 20 ₪
2.  דמי ערעור על ציון למבחן ממלכתי 75 ₪
3. דמי ערעור על החלטת ועדת משמעת 75 ₪
4. רישום מאוחר לבחינה ממלכתית 300 ₪
5. דמי הגנה על פרויקט גמר הלומד בכיתה לא מתוקצבת 600 ₪

תשלומים עבור שירותים מיוחדים

1. אישור לימודים + גליון ציונים לסטודנטים לשעבר 60 ₪
2. הפקת אישור מיוחד לסטודנטים לומדים ולסטודנטים לשעבר 60 ₪
3. הוצאת מסמכים מארכיב המכללה לסטודנטים לשעבר מעל 7 שנים 200 ₪
4. העתק דיפלומה + גליון ציונים סופי 60 ₪
5. דמי רישום להשלמת בחינות חיצוניות/פנימיות 50 ₪ (בנוסף לדמי בחינה)
6. קנס רישום מאוחר להשלמות 250 ₪
7. דחיית התיישנות 100
8. ערעור על ועדת משמעת 50 ₪
9. בדיקת מחברת להגשת ערעור לסטודנטים נוכחים ומשלימים 75 ₪

תשלום עבור בחינות ממלכתיות

1. סטודנט הניגש לבחינה ממלכתית ישלם עבור כל בחינה לפי תעריף הנקבע ע"י מה"ט. יש לשלם דמי בחינה מראש למועד א' ולמועד ב' של כל בחינה ממלכתית.
2. במידה והסטודנט לא ייגש לבחינה ממלכתית עקב אי קבלת ציון מגן חיובי, דמי הבחינה יוחזרו לסטודנט ע"י מחלקת הבחינות במה"ט.
3. במקרה של מחלה או מילואים יש להציג אישור מתאים במנהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. המכללה תעביר את האישור למה"ט לבקשת החזר דמי הבחינה.
4. עם קבלת אישור להחזר התשלום ממה"ט, יזוכה חשבון הסטודנט בשכ"ל.
5. במידה והסטודנט לא ניגש למועד ב', יזוכה בדמי הבחינה.
6. סטודנט החייב שכר לימוד ודמי בחינות, לא יוגש לבחינות ממלכתיות.
7. סטודנט אשר אינו מעוניין לגשת לבחינה ממלכתית יודיע על ביטול הרישום למנהל הסטודנטים עד לסיום מועד הרישום לבחינות, על פי נהלי מה"ט המפורסמים בלוחות המודעות ובאתר המכללה.