סיוע בשכ"ל במסגרת ועדת חריגים

סיוע בשכר לימוד

המכללה הטכנולוגית באר-שבע משתדלת לסייע לסטודנטים הזקוקים לעזרה בתשלומי שכר הלימוד במלגות והלוואות. סטודנט המתקשה בתשלום שכר הלימוד השוטף, רשאי להגיש בקשה להלוואה במדור רווחה לא יאוחר מה-10 בכל חודש שבו מתבצעת גביית שכר הלימוד. ההלוואה מיועדת לדחיית התשלום או לפיצולו. על הסטודנט להפקיד המחאות נגדיות לתאריכים ולסכומים שנקבעו. חשבון הסטודנט בשכר הלימוד יזוכה בסכום ההלוואה, וגביית התשלום בהוראת קבע באותו חודש תבוטל.
סטודנטים המעוניינים בקבלת מלגה יפנו למשרדי דיקנאט הסטודנטים.

ועדת חריגים לנושאי שכר הלימוד עומדת לרשות הסטודנטים המבקשים התחשבות מיוחדת בבעיות אישיות או אחרות בנושאי שכר הלימוד. סטודנט המבקש לערער על החיוב בשכר לימוד מתבקש לפנות לוועדת החריגים על גבי מכתב. את הבקשות יש להביא למדור חשבונות סטודנטים המרכז את הפניות ומביא אותם לדיון. עם קבלת החלטת ועדת החריגים, יוצאו מכתבי תשובה לסטודנטים.

טופס פנייה לוועדת חריגים - PDF

טופס פנייה לוועדת חריגים - WORD

ביטוח לאומי וקרן השוואה

עפ"י חוק המוסד לביטוח לאומי, על הסטודנט לשלם את דמי הביטוח הלאומי החלים עליו. חובת התשלום חלה על כל סטודנט במכללה, לרבות סטודנט שהוא עובד שכיר או עצמאי, או שיש לו הכנסות שלא מעבודה. תקופת הביטוח לגבי הסטודנטים הינה בת 12 חודשים החל מ-1 באוקטובר ועד 30 בספטמבר של אותה שנה.

בעקבות אישור חוק ביטוח בריאות, ייגבו דמי ביטוח הבריאות בנוסף לדמי הביטוח הרגילים ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לרשימות תלמידים עדכניות שתשלח המכללה למוסד לביטוח לאומי.