נוהל חופשה/הפסקת לימודים

נוהל חופשה/הפסקת לימודים במכללה בהתאם לנהלי מה"ט

חופשת לימודים והפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט:

סטודנט היוצא לחופשת לימודים או מפסיק את לימודיו, ימלא טופס בקשה ויסדיר חובותיו מול הספרייה, שכר לימוד וניתוק גישה למאגר המידע האישי במכללה. עם גמר התחייבויותיו יקבל אישור הפסקת/חופשת לימודים. נוהל הפסקת לימודים יחול במלואו על הסטודנט בהתאם למועד ההודעה. אם יחליט לחדש את לימודיו בזמן כלשהו יהיה עליו להירשם ולהתקבל ללימודים מחדש. ועדת הוראה של המגמה תחליט בכל הנוגע להכרה בהישגי לימודים קודמים.

ביטול הרשמה לסטודנטים חדשים:

סטודנט שנרשם ללימודים, התקבל וחתם על הוראת קבע, אך מסיבות כלשהן החליט לא ללמוד – חייב להודיע על כך בכתב למדור רישום בהקדם. נוהל הפסקת לימודים יחול במלואו על הסטודנט בהתאם למועד ההודעה. לאחר פתיחת שנת הלימודים יש להודיע למזכירות המגמה במנהל הסטודנטים.

חופשת לימודים לסטודנטים ממשיכים*:

סטודנט רשאי לבקש בתחילת כל סמסטר חופשת לימודים שלא תעלה על שנתיים. הפנייה תיעשה במנהל הסטודנטים בה הוא לומד. ועדת ההוראה המגמתית תדון בכל בקשה לגופה ותקבע אם ובאיזה מידה יחשבו לימודיו עד קבלת החופשה, במניין הלימודים לקראת התואר. חופשת לימודים כאמור מוגבלת בזמן, ובמהלכה עשויים לחול שינויים בתכנית הלימודים, או עשויה לחול התיישנות הלימודים הקודמים. התשובה לבקשה תישלח לסטודנט בכתב ע"י מנהל הסטודנטים, והעתק יועבר למדור חשבונות סטודנטים. אישור חופשת לימודים אינו פוטר מתשלום שכ"ל. כל מקרה ידון לגופו. הישגיו של סטודנט, אשר הפסיק את לימודיו ללא קבלת אישור בכתב על חופשת לימודים, עלולים להתבטל. חופשת לימודים תינתן רק לסטודנטים אשר למדו במכללה ויש להם הישגים לימודיים.

*הבהרה: סטודנטים הלומדים בשנה ב'/ג', אשר קבלתם ללימודים אינה מחייבת הרשמה מחדש נקראים לעיל "סטודנטים ממשיכים" ונוהל הפסקת לימודים חל עליהם במלואו.

הפסקת לימודים ע"י המכללה:

המכללה הטכנולוגית באר-שבע שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט אשר לא עמד בהתחייבויותיו הלימודיות ו/או התקנוניות, או שלא מילא את התנאים אשר הוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים (הסטודנט יקבל הודעה על הפסקת לימודיו הכוללת דרישה לסילוק חובות כספיים ואחרים).
סטודנט שלימודיו יופסקו בתום סמסטר א' יחויב בתשלום שכר לימוד מלא לסמסטר א' ותשלום נלווים עבור סמסטר א'. סטודנט שלימודיו יופסקו בתום סמסטר ב' יחויב בתשלום שכר לימוד שנתי מלא ותשלום נלווים מלאים.

ועדת ההוראה של המגמה רשאית להפסיק לימודי סטודנט אם תקבע שלסטודנט אי התאמה למסלול הלימודים במגמה.

חיוב שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים או חופשת לימודים:

 1. סטודנט שנרשם/לומד בשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למנהל הסטודנטים. זכאות הסטודנט להחזר כספי נקבעת על פי תאריך ההודעה על הפסקת לימודיו.
 2. סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו מיום הרשמתו ועד יום פתיחת שנת הלימודים במכללה – יינתן החזר מלא של התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט בניכוי 500 ₪.
 3. סטודנט חדש בלימודי מכינה אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ואילך – יחויב במלוא שכר הלימוד לקורס ותשלומים נלווים מלאים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.
 4. סטודנט בלימודי הנדסאים וטכנאים אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ועד 90 יום לאחר תחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא ו-50% מתשלום הנלווים.
 5. סטודנט בלימודי הנדסאים אשר יודיע על הפסקת לימודיו לאחר 90 יום מתחילת שנת הלימודים ואילך – יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי ויחויב במלוא התשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.
 6. סטודנט בלימודי תכנון מבנים אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ישלם את מלוא שכר הלימוד של הקורס.
 7. סטודנט ממשיך אשר יודיע על הפסקת לימודיו מיום סיום מועד הבחינות של השנה שהסתיימה ועד יום פתיחת שנת הלימודים הבאה – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט לשנת הלימודים הבאה בניכוי 500 ₪.
 8. סטודנט שהפסיק לימודים יוחזרו לו דמי הבחינות אם לא יוגש אליהן.
 9. לוח הזמנים כפי שמפורט לעיל, מחייב את כלל הסטודנטים וביניהם אלה שנרשמו באיחור.
 10. סטודנט אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודים, יחשב כלומד ויחויב בשכר לימוד מלא ויחויב בתשלומים נלווים מלאים.
 11. כל האמור לגבי סטודנטים מתייחס לסטודנטים חדשים וממשיכים וסטודנטים שנרשמו באיחור.
 12. להסרת כל ספק, המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב, במדור רישום/במזכירות מנהל הסטודנטים.
 13. דמי מעטפת הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 14. נגד החייבים בשכ"ל ננקטים צעדים משפטיים ע"י משרד עורכי דין, כולל קנסות והוצאה לפועל!

טופס בקשה להחזר שכר לימוד