נהלים כלליים

1. מועמד אשר נרשם ללימודים ימציא טופס הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע) בשכר הלימוד חתום על ידי הבנק. מועמד אשר לא ימציא הוראה לחיוב חשבון כאמור לעיל יוכל לחתום על טופס הוראה לחיוב חשבון בעת הרישום. מועמד אשר לא יתקבל ללימודים, יקבל חזרה את טופס ההוראה לחיוב בחשבון. לגבי המועמדים אשר יתקבלו ללימודים, יופעל טופס הוראה לחיוב החשבון בתשלומים צמודים למדד יוקר המחיה בהתאם להוראות מה”ט.

2. מועמדים אשר לימודיהם ממומנים על ידי מוסד/מפעל, ימציאו מכתב התחייבות לתשלום שכ”ל מהגוף המממן, מדי שנה. אין מכתב התחייבות פוטר מהוראה לחיוב חשבון, אשר תישמר במדור חשבונות הסטודנטים ותופעל רק במידה והמוסד המממן אינו עומד בהתחייבותו. סטודנטים ממשיכים יציגו התחייבות המוסד עד תאריך 01/10. איחור בהצגת מכתב התחייבות יביא להפעלת ההוראה לחיוב חשבון הבנק.

3. המעוניינים לשלם שכר הלימוד בתשלום אחד (ללא הצמדה) חייבים בביצוע התשלום בקופת המכללה או באמצעות שובר תשלום לבנק (לפני 01/10 לסטודנטים הממשיכים). יש להציג את הקבלה במדור חשבונות הסטודנטים.

4. תשלום שכר הלימוד בתשלומים מתבצע באמצעות הוראה לחיוב חשבון בלבד. מועמדים אשר יתקבלו ללימודים ישלמו את המקדמה בקופת המכללה או בבנק באמצעות שובר. את יתר התשלומים ישלמו באמצעות הוראה לחיוב חשבון בתשלומים צמודים למדד בהתאם להוראת מה”ט. פירוט התשלומים ומועדיהם מפורטים בהמשך.

5. האחריות והמעקב אחר מימוש התשלום על ידי הבנק לזכות המכללה חלים על הסטודנט. על הסטודנט לעקוב אחר חשבונו בבנק ולוודא אם אכן התשלום מתבצע כחוק.

6. אי כיבוד ההוראה בבנק מכל סיבה, תחייב את הסטודנט בעמלה בסך 72 ש"ח לכל החזר. אם תאריך ביצוע התשלום יהיה אחרי ה-15 בחודש, תתווסף גם הצמדה.

7. סטודנט החייב שכ”ל משנים קודמות יוכל להגיש טפסי הרשמה אך לא יוכל לעבור למעמד של סטודנט לומד, אלא רק לאחר שיפרע את החוב.

8. במקרה בו סטודנט לומד למרות קיום חוב קודם – רשאית המכללה להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.

9. שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסוד ומתשלומים נלווים, אשר כוללים הוצאות ספרייה, ביטוח תאונות אישיות, דמי אבטחה, שירותי SMS, דמי סריקה וערעורים, דמי שכלול ותשלומים נוספים בהתאם להחלטת ההנהלה. 

10. שכר לימוד של הנדסאים וטכנאים הוא בגין שני סמסטרים המהווים שנת לימודים. שכ"ל ללומדי המכינה הטכנולוגית להנדסאים הוא עבור קורס מלא, שכר הלימוד צמוד למדד.

11. דמי ההרשמה יוחזרו לנרשם רק במידה ולא נפתחו הקורסים אשר נרשמו בעדיפות א' ובעדיפות ב'.

12. דבר דואר שישלח אל הסטודנט לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה הטכנולוגית באר-שבע, ייחשב שהגיע ליעדו. הסטודנט מתבקש לעדכן את מזכירות המגמה במנהל הסטודנטים במקרה של שינוי כתובת או פרטים אישיים.

13. הודעות המתפרסמות באתר המכללה באינטרנט, בלוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומיה, כמוהן כהודעות אישיות לסטודנט. על הסטודנט לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות.

14. בעצם הרשמתו ללימודים במכללה, מביע הסטודנט את הסכמתו הבלתי מסויגת לכל ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת מידע זו, לרבות השינויים שייקבעו מפעם לפעם על ידי הנהלת המכללה.