תשלומי שכ"ל תשע"ח – מכינה טכנולוגית

מרכיבי שכ"ל עלות חייל משוחרר
שכר לימוד מכינה מלאה 3,129  –
דמי נלווים 469 469
דמי סריקה וערעורים 150 150
דמי אגודת סטודנטים 180 180
בחינות חיצוניות 1,000 1,000
סה"כ 4,928 1,799
עברית 491 + 200 בחינה 64 + 200 בחינה
מתמטיקה 1,472 + 400 בחינה 192 + 400 בחינה
אנגלית 1,309 + 400 בחינה 171 + 400 בחינה

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי מכינה:

סמסטר א'

חיילים**

20.09.17 מקדמה 1,500

1,799

20.11.17

תשלום 2

1,714* 

20.12.17

תשלום 3

1,714

סה"כ

4,928

1,799

  • הסכומים צמודים למדד.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

* הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ובחינות.
**  משיכת פיקדון לכל השנה – 1,799 ₪.