תעריפי שכ"ל כלליים

 

מרכיבי שכר

תעריף בש"ח הערות

שכ"ל בסיסי שנתי מלא לימודי יום

7,010 למערכת מלאה, 2 סמסטרים

דמי נלווים לימודי יום

1,052

שכ"ל בסיסי שנתי מלא לימודים משולבים 5,760

למערכת מלאה, 2 סמסטרים

דמי נלווים לימודים משולבים

864
שכ"ל תכנון מבנים

3,730

דמי נלווים תכנון מבנים

560

דמי מרכז סריקה

300 עבור שני סמסטרים

דמי בחינה ממלכתית מועד א'/ב'

200

עבור כל בחינה

דמי חבר באגודת הסטודנטים

180

נקבע ע"י אגודת הסטודנטים ומשמש לפעילותה

דמי הנחיית פרויקט 1,800

דמי הגנת פרויקט

300

שכ"ל מכינה טכנולוגית

3,129

עבור קורס מלא

דמי נלווים מכינה טכנולוגית

469
דמי מרכז סריקה למכינה

150

על פי מקצוע: מתמטיקה

1,280

על פי מקצוע: אנגלית

1,138

על פי מקצוע: עברית

427

מיומנויות למידה

284

הלומד מקצוע אחד פטור ממיומנויות למידה

דמי הרשמה

200

מעטפת רישום

100

מכינת רענון במתמטיקה 500

עבור מכינה מלאה

תשלומים למה"ט באמצעות המכללה

 1. רכישת חוברת עזר לבחינה חיצונית שהוכנה ע"י מה"ט 20 ₪
 2. דמי ערעור על ציון למבחן ממלכתי 75 ₪
 3. דמי ערעור על החלטת ועדת משמעת 75 ₪
 4. עבור רישום מאוחר לבחינה ממלכתית 300 ₪

תשלומים עבור שירותים מיוחדים

 1. אישור לימודים + גיליון ציונים לסטודנטים לשעבר – 60 ₪
 2. הפקת אישור מיוחד לסטודנטים לומדים וסטודנטים לשעבר – 60 ₪
 3. הוצאת מסמכים מארכיב המכללה לסטודנטים לשעבר, מעל 7 שנים 200 ₪
 4. העתק דיפלומה + גליון ציונים סופי סטודנטים לשעבר60 ₪
 5. דמי רישום להשלמת בחינות חיצוניות/פנימיות (בנוסף לדמי בחינה) – 50 ₪
 6. קנס רישום מאוחר להשלמות סטודנטים משלימים – 250 ₪
 7. דחיית התיישנות סטודנטים וסטודנטים לשעבר100 ₪
 8. ערעור על ועדת משמעת סטודנטים נוכחים 50 ₪
 9. בדיקת מחברת להגשת ערעור סטודנטים נוכחים ומשלימים 75 ₪

תשלום עבור בחינות ממלכתיות

 1. סטודנט הניגש לבחינה ממלכתית ישלם עבור כל בחינה לפי תעריף הנקבע ע"י מה"ט. יש לשלם דמי בחינה מראש למועד א' ולמועד ב' של כל בחינה ממלכתית.
 2. במידה והסטודנט לא ייגש לבחינה ממלכתית עקב אי קבלת ציון מגן חיובי, דמי הבחינה יוחזרו לסטודנט ע"י מחלקת הבחינות במה"ט.
 3. במקרה של מחלה או מילואים יש להציג אישור מתאים במנהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. המכללה תעביר את האישור למה"ט לבקשת החזר דמי הבחינה.
 4. עם קבלת אישור להחזר התשלום ממה"ט, יזוכה חשבון הסטודנט בשכ"ל.
 5. במידה והסטודנט לא ניגש למועד ב', יזוכה בדמי הבחינה.
 6. סטודנט החייב שכר לימוד ודמי בחינות, לא יוגש לבחינות ממלכתיות.
 7. סטודנט אשר אינו מעוניין לגשת לבחינה ממלכתית יודיע על ביטול הרישום למנהל הסטודנטים עד לסיום מועד הרישום לבחינות, על פי נהלי מה"ט המפורסמים בלוחות המודעות ובאתר המכללה.