מועדי תשלום שכר הלימוד

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע להנדסאים:

סמסטר א'
20 בספטמבר, תשלום 1 – מקדמה בסך 1,500 ₪ (לסטודנט "ממשיך", סטודנט חדש ישלם מקדמה עם קבלתו ללימודים)
20 באוקטובר, תשלום 1 – מקדמה בסך 1,500 ₪ (לסטודנט "חדש" ברישום מאוחר)
20 בנובמבר, תשלום 2 – 50% מיתרת שכר הלימוד לסמסטר א' + דמי נלווים לסמסטר א' + 50% דמי אגודת הסטודנטים
20 בדצמבר, תשלום 3 – יתרת שכר הלימוד לסמסטר א' + דמי בחינות ממלכתיות + יתרת דמי אגודת הסטודנטים

סמסטר ב'
20 בפברואר, תשלום 1 – 33% משכר הלימוד לסמסטר ב' + יתרת דמי הבחינות
20 במרץ, תשלום 2 – 33% משכר הלימוד לסמסטר ב' + 50% דמי נלווים לסמסטר ב'
20 באפריל, תשלום 3 – יתרת שכר הלימוד והנלווים לסמסטר ב'

סמסטר ב' (סמסטר א' מועד אביב)
20 בפברואר, תשלום 1 – 1,500 ₪ מקדמה
20 במרץ, תשלום 2 – 50% מיתרת שכר הלימוד לסמסטר והנלווים לסמסטר ב' + דמי אגודת סטודנטים
20 באפריל, תשלום 3 – יתרת שכר הלימוד לסמסטר ב' + דמי בחינות ממלכתיות

סמסטר קיץ (סמסטר ב' מועד אביב)
20 ביוני, תשלום 1 – 33% משכר הלימוד
20 ביולי, תשלום 2 – 33% משכר הלימוד + 50% נלווים לסמסטר קיץ
20 באוגוסט, תשלום 3 – יתרת שכר הלימוד והנלווים לסמסטר קיץ

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללומדי מכינה:

סמסטר א'
20 ביוני, תשלום 1 – מקדמה בסך 1,500 ₪ לסטודנט חדש המתקבל לשנה"ל, ובכל 20 לחודש הקרוב לסטודנטים שהתקבלו לאחר תאריך זה.
20 בנובמבר, תשלום 2 – 50% מיתרת שכר הלימוד + נלווים לסמסטר א' + 50% דמי אגודת הסטודנטים
20 בדצמבר, תשלום 3 – יתרת שכר הלימוד + דמי בחינות + 50% דמי אגודת הסטודנטים


החזר הוראת קבע (אי כיבוד על ידי הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.
קבלה עבור התשלום שנגבה מהבנק ניתן לקבל כשבועיים מיום ביצוע התשלום.